ပလိၵ်ႈၵုမ်းတီႉတူဝ်ၽူႈၸၢႆး လၼ်ႇၵွင်ႈၵၢင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

0
65

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   လၼ်ႇၵွင်ႈၵၢင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ပလိၵ်ႈ လႆႈဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၶင်တူဝ် လႆႈ။

Photo Thairat-ပလိၵ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉပႂ်ႉတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းယိုဝ်းၵၢင်မိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 48 ပီ ယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁွင်ႈမၼ်းယူႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၵျုလႃး သွႆး 10 ၵၢင်ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၵုမ်း။

ထိုင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ မွပ်ႈတူဝ်။

ပီႈၼွင်ႉလႄႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ – မၼ်းၸၢႆးလႅပ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ -ၼႆသေတႃႉ ပလိၵ်ႈထႆးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း လႄႈပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢတ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၽူႈၸၢႆး ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼၶွၼ်းပထူမ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး။

ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်တင်းမေးမၼ်းသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵမ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉလၢၵ်ႈမေးမၼ်းၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးသေ ပၢႆႈၵႂႃႇ။  ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ။

မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း  တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း မီး 4 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 မီးၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ရူဝ်ႊပိၼ်ႊသၼ်ႊ မိူင်းလူပ်းပူးရီး။ မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  8-9/2/2020 သမ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇ ပဵင်းၼႂ်း တပ်ႉၼႂ်းၸုမ်း ၼႆသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈတီႈႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉမႃးယိုဝ်း ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်း၊ ပလိၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ထိူဝ်ႊမီႊၼိူဝ်ႊလ် 21 မိူင်းၶူဝ်းရၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းရၢတ်ႉၶျသီႊမႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးၵူၼ်းတၢႆ 30 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 57 ၵေႃႉ။ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ပူင်ၵႂၢမ်းတီႉႁႂ်ႈလႆႈ ၊ လႆႈတူဝ်တၢႆၵေႃႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးတၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထႆးလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ယိူင်ႈၵၼ်လၢႆးႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉၼႆ ၽႄႈၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE