ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းဢႅၼ်ႇ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ

0
273

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းဢႅၼ်ႇ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မႆႈၸမ်မူတ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေး မႆႈၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်။

Photo by – Shan Malay/ ဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းမူတ်းမႆႈၵႂႃႇ 60 လင်။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၼူၼ်းၶမ်း ၽူႈၸွႆႈႁႃၵမ်ႉထႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉၶေႃႈမုလ်းမၼ်းလီလီၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ တႄႉၶႃႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇ၊ ၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈလႄႈ ယႃႈယႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 73 လင် ၾႆးမႆႈၵႂႃႇတႃႇ 60 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 360 ပၢႆ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

Photo by – Shan Malay/ ဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ

“တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵၼ်ၶႃႈ။ လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းၵၼ်သေ ယူႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆယူႇသေတႃႉ တႃႇတေသၢင်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ၊ ႁူႉၵႃႈတေလႆႈပႂ်ႉတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ မႃး ၸွႆႈထႅမ်ၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းပလိၵ်ႈ 2 လင် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE