ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၺႃးယိုဝ်းတီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး   ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်း လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

Photo Credit to Ko Hla Moe (ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းပဵၼ်တၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း) – ၽွင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းပဵၼ်တၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်တူဝ် လီႇထၢႆႉယူင်ႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ

ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈလီႇထၢႆႉယူင်ႇ ဢႃယု 42 ပီ ၺႃးယိုဝ်းႁိမ်း ရူတ်ႉၵႃးမၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈပွၵ်ႉ သၼ်သၢႆး   ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၵေႃႉမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ် လီႇထၢႆႉယူင်ႇ မီးတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၸၢႆးၸၢႆးၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တေမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၶႃႈယူဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းယင်းပႆႇႁူႉ။ ပလိၵ်ႈၵေႃႈပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Ko Hla Moe (ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းပဵၼ်တၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း) – ၽွင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းပဵၼ်တၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်တူဝ် လီႇထၢႆႉယူင်ႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလိူင်ႇၼမ်မႃးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်ႁၢမ်ႈႁႄႉလႆႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းတမ်းဝၢင်းပိူင်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သိူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း သေ တႄႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇႁေႃၽီၸဝ်ႈတီႈလႄႈ ၽိူဝ်ႇၵၢင်ႉၵႄႇလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁွင်ႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းထႆး။ တိၺွပ်းလႆႈပႃးၶူင်ႇတေႃႇလွင်း ၵဵမ်း လႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းႁွင်ႈမၼ်းၸၢႆး- ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE