ၵေႃႉတူပ်း ၶႃႈႁဝ်းတိုၼ်ႇ (တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း)

 

ၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး)

ၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိုတ်ႈႁူ၊ ထုၵ်ႇၸႂ်၊ သူင်ၵျိူၵ်း၊ တိတ်းၸႂ်၊ ဝူၼ်ႉၸွမ်း ၼိူဝ်ႉမွၼ်း လွၼ်ႉၵႅၼ် ၵႂၢမ်းတူပ်းတိုၼ်ႇ ပူၵ်းလုၵ်ႉ ၽဵင်းၸၢႆးမူးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ပၢၼ် တိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇ တီႈႁူင်း ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မိူဝ်ႈပီႊ 1985 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမူးၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ႁူင်းမုၼ်းလႅင်း တိူင်းသၵႅင်း (ၸႄႈၵႅင်)လႄႈတေလႆႈဝႃႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽၢႆႇလွင်ႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်၊ ၽၢႆႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း၊ၽၢႆႇႁဵတ်းၵေႃႉၵူၼ်း၊ ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ႁႆႇတိုင်ႈ တႅမ်ႈတႅင်ႇ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၽၢႆႇၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းလိူဝ် တၢင်ႇၵေႃႉၼႆ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူဝ်ပႅၼ်ယွမ်ႇပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ႁူႉတိုၼ်းမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ ပႃႇရမီႇ ၸဵမ်ပိုင်း မႃးၸပ်းတူဝ် ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။

တင်ႈတႄႇမၼ်းၸဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉ ႁူင်းမုၼ်းလႅင်းယဝ်ႉသေ မႃးႁၢပ်ႇထၢမ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး၊ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်၊ မိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈပေႃး ထူၵ်းဢွၵ်ႇၼႄ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵေႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်၊ ၵၢၼ်သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈတႅင်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ၵၢၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းယဝ်ႉ။

ၽဵင်းၵႂၢမ်း “ဢၢႆႈၵွၼ်းပျွင်း” ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင်ၶဝ် ႁွင်ႉၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ၸၢႆးမူးတႅမ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽဵင်းပုၵ်ႈၼႆႉ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပဵၼ် ၽဵင်းသွၼ်တူဝ်သွၼ်ၸႂ် တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းတင်းလၢႆလႄႈ မီးၵႃႈၶၼ်တေႉတေႉ၊ ယွၼ်ႉၵႂၢမ်း ပုၵ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းၼမ် ဝႄႈလွတ်ႈလႆႈၽေးႁၢႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။

“…မိူဝ်ႈၼုမ်ႇႁၢင်ႈလဝ်းပီးပေႃးတၼ်… ၼၢင်းသၢဝ်ၽူႈယိင်းၼွၼ်းပေႃးၾၼ် … ၸၢႆးဢၢႆႈငၢၼ် သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း … လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼႆ …ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႈမႃး ပေႃးလႆႈပဵၼ် … ၸၢႆးဢၢႆႈယွမ် … သၢင်ႇၵိၼ်ယႃႈ …. ၵွၼ်းပျွင်းလူင် ….” တူၺ်းၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပေႃး ႁၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမဝ်း ၵမ် ၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးသေ ၸၢႆးမူး ႁွင်ႉဢွၵ်ႇမႃး ထိုင်ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ “ဢၢႆႈၵွၼ်းပျွင်း” ၼႆႉ ပဵၼ် မၼ်း ၸဝ်ႈ ၵေႃႉတႅင်ႇတႅမ်ႈ ၼႆ။

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽဵင်း ၵႂၢမ်း ၸၢႆးမူးၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းဝၢၵ်ႇ ၵူႈမဵဝ်း၊ ၵူႈလွင်ႈ၊ မီးပႃး ရူတ်ႉသျၢတ်ႉ ၼမ်ႉဝၢၼ် ဢရသႃႇ လၢႆဢၼ် ၸေးၸုင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ၊ လွင်ႈၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း၊ လွင်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီ သၽႃႉဝ မိူင်းတႆး၊ လွင်ႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉ တွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈမိူင်းသူႈလႄႈ သႅင်လႅင်၊ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ လွင်ႈႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်း၊ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်၊ လွင်ႈမိူင်းထႆး၊ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ လွင်ႈတုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ်ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ၊ လွင်ႈပိူင်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လွင်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢိၵ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်းပိူင် မီးတင်းၼမ်၊ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆးတင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။

ၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင် ဢၼ်ၸပ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇႁွင်ႉယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်ႇး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ၊ ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၼၢင်းႁၢၼ်၊ လိူတ်ႈတႆး၊ ၶႅၵ်ႇၵဵင်းမႆႇ (ၸွမ်းဝူင်းႁွင်ႉ)၊ လီပိၼ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ ၶၢဝ်ႇလီ၊ ၸၢဝ်းၼႃး၊ ဢႅၼ်ႁႅင်းတႆး၊ ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း၊ ငဝ်ႈယိုဝ်ႈယိုတ်း၊ ပႅင်း၊ ပႃလုၵ်း ဢမ်ႇၵူဝ်သႆး၊ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ၊ ယွင်ႈယေႃး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ၊ ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ၊ သဵင်ၵွင်ႈၵွင်ႈတႃႇသဵင်ၵွင်၊ ၼေႇဝိၼ်းၸူၼ်ၶႅပ်းၸွႆႉ၊ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း၊ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ၊ လီပိၼ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆမိူဝ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ တႆးၽၢၼ်မိူင်း၊ တႃၶဵဝ်တႃလႅင်ၸႂ်ၶဵဝ်ၸႂ်လႅင်၊ ယၢမ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈႁိူၼ်းၸၢင်၊ တႃႇၵျေႃႇ၊ ငွႆႈတင်ႈလမ်၊ သိၼ်ႈတူင်ႇလၢႆးမႂ်ႇၽိုၼ်ႁႃးသိပ်း၊ ၸိူင်းလႅဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ တေသိုပ်ႇ ၵိုၵ်းၸပ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽဵင်းတႆး လၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ် ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ပေႃးၸိမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂႇ “ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၸိုင် တေလႆႈႁၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢင်ၸႂ် ၽူႈတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်းၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ၊ တၢင်းၶႅၼ်ႇ ၽူႈၵေႃႉသႂ်ႇသဵင် ၸၢႆးသိူဝ်ၶမ်းလႄႈ သဵင်ႁၢပ်ႇဝၢၼ် ၵေႃႉႁွင်ႉ ၸၢႆးမူးလႄႈ ၸၢႆးတႃႇဢူးၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉယူႇ။

“…ႁႃႇလႄႈၽူၼ်လူင်ဢိူၺ်…. မွၵ်ႇႁူင်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ်…. မွၵ်ႇၵီႈၶၢဝ်လိူင်လႅင်… မွၵ်ႇၵုမ်ႈဢုၺ်ဢွႆတၼ်… ၵေႇယွတ်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ်… လႅတ်ႇမႆႈၶႅင်ၶႅင်လူင်… ယုမ်ႇလႄႈၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်… ဢမ်ႇၶႂ်ႈတေပဵၼ်ပၢင်…” ထွမ်ႇတူၺ်းၸိမ်တူၺ်း ဝူၼ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ၶေႃႈၼိူဝ်ႉမွၼ်း ၶေႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ႁၢင်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

“…ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႃးလႃး… ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢိူမ်ႈႁၢင်းၸူးၾႆး… ထွမ်ႇသဵင်တွင်ႈလေႃးမေႃးပၼ်း… တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး….” သိုပ်ႇထွမ်ႇၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းၶႅၼ်း ထိုင်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ႁွႆးဝႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵေႃႉႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတုၵ်ႉၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ တၢၼ်ႇလႂ်၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉႁၼ် ဝူၼ်ႉၸွမ်း၊ လႆလွင်ႈၸွမ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်း။

တင်းသဵင်Musicမၼ်း၊ တင်းသဵင်းၵေႃႉႁွင်ႉမၼ်း၊ တင်းလွင်ႈFeeling ၵေႃႉတႅမ်ႈတႅင်ႇမၼ်း၊ မႃးၶူၼ်းၶဝ်း လေႃးၸပ်းၵၼ် ၶူပ်းမႅၼ်ႈတင်းငဝ်းလၢႆးလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ၽဵင်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽဵင်း Masterpiece ၶွင် ၸိူင်းလဵဝ်း ၼႆၸိုင် လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပေႃးမီး ၵေႃႉတေတွပ်ႇထဵင်သႄႊ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးမူးလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆႁူဝ်၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်တင်းလၢႆ မိုတ်ႈႁူ ႁူႉၸၵ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽဵင်း လွမ်းသည့်သျှမ်းဌာနေ၊ ဗမာပြည်အစိုးရ၊ ဂိတ်စောင့်သူတောင်းစား၊ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်၊ ပါတီကောင်စီ၊ မြတ်ဆရာ၊ ချစ်တဲ့မခိုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေႁၼ်ႁၼ်ဝႃႈ ၽဵင်းမၢၼ်ႈ ၸၢႆးမူး ၼႆႉ ၶိုတ်းၸၼ်ႉယူႇၼႆ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸၢႆးမူး မီးၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး လူၺ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵၢၼ်လိၵ်ႈ လၢႆး ပၢႆပေႇမၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် လၢႆးပွၼ်ႈသွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉပၢၼ်မႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး၊ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈၵူႈပီႊမႃး။

ပီႊ2019ၼႆႉသမ်ႉ ၺႃးမႅၼ်ႈ မွင်ၸႂ်ၶုၵ်းထူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တဵမ် (25)ပီႊလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 December ၼၼ်ႉ ၸၢႆးတႃႇဢူး (ၸိူင်းလႅဝ်း) ဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်လၵ်း၊ ဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းပၢင်ႁဵၼ်းတၢၼ်းၸွမ်း ၸၢႆးမူး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပႃး လွင်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ၽဝၸူဝ်ႈပၢၼ်ၸၢႆးမူးလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈႁၵ်ႉ သႃၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးမူး ႁႂ်ႈပေႃး ယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢိၵ်ႇတင်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်း။

ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းႁၢင်ႈလိူၼ် December 2019ၼႆႉၵေႃႈ တေမီးပၢင် ႁဵၼ်းတၢၼ်းလူႇၸွမ်း ၸၢႆးမူး ထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ ပဵင်းလူင်၊ ၵဵင်းမႆႇထႅင်ႈ။ ပူၵ်းတုင်းပႃး ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း ၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး)ၼႆလႄႈတေလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းတင်းလၢႆ ဢဝ်မုၼ်ငဝ်း မၵ်းမၼ်ႈ ၸၢႆးမူး လူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆး လၢၵ်ႇလၢႆ ၼင်ႇၽႂ် မၼ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ဝိၺိၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၸၢႆးမူး ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈသူႉၵတီႉ ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း။ ဢဝ်ဝွၵ်း ၸၢႆးမူး ႁိုဝ် ၵေႃႉတူပ်းတိုၼ်ႇ(6)ၼႆႉ မွပ်ႈထိုင် ဝၼ်းမွင်ၸႂ်ထူၼ်ႈတဵမ် (25)ပီႊလႄႈ ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶႃႈႁဝ်း တီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ၸၢႆးမူး ႁိုဝ် ၵေႃႉတူပ်းတိုၼ်ႇ (6)

• ယုၵ်ႉသႂ်ႇမႃႇ
ဢႅတ်ႉယူႇဢႃႇဢေႇႁူမ်ႈ
ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႅၵ်ႇ မူင်ႈႁၵ်ႉမူင်ႈ ။

• ငဝ်းလၢႆးသူၼ်း
ပွတ်းၸၢၼ်းယူင်းႁႂ်ႈထိုင်
တပ်ႉၸုမ်းၸဵတ်းထင် လၢႆလိူၼ်ႁိုင် ။

• လွႆသႅင်ႁိူင်း
မိူင်းသူႈႁွတ်ႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇ
သီလႅင်သႅင်လီ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝၢၵ်ႇ ။

• ပွတ်းႁွင်ႇထွင်
ၽဵင်းမွင်သိူဝ်းႁွင်ႉဢွၵ်ႇ
သီႇပေႃႉလႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸႄႈၸွတ်ႇ ။

• တူၼ်ႈတီးၶႅၵ်ႇ
သႅင်လႅတ်ႇၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်း
ၵႂၢမ်းၵျေႃႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈ ပၢၼ်လူင်းဝဵင်း ။

• ပွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်
လူၺ်ႈသိၼ်တြႃးထမ်းၸဝ်ႈ
ပူၼ်ႉတုၵ်ႉမိူဝ်းယူႇ မိူင်းဢမ်ႇထဝ်ႈ ။

• သၢဝ်းႁႃႈထူၼ်ႈ
ၸွမ်းသူၼ်ႈႁွႆးတိၼ်သိုပ်ႇ
မွင်ၸႂ်တႅမ်ႈဝွၵ်း ၵၢင်ၸႂ်ပိုတ်ႇ ။

• ယွၼ်းသူးပၼ်
ဢၼ်တၼ်ႁႂ်ႈပၢင်ႇၵိုမ်း
ၽဵင်းၵႂၢမ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇ မၼ်ႈယၢဝ်းယိုၼ်း ။

မႂ်ႇသုင်
ၸၢႆးငိုၼ်း (ပၢႆးပိုၼ်း)
29 Dec 2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE