ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ် တၢႆ ၼိုင်ႈ

0
61

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

Photo Credit to Pan Lay- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သူင်ႇႁူင်းယႃ 29/11/2019

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈ ၼႃးႁၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ။  တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈဝႃႈ 3 ၵေႃႉ။ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်းသၢမ်။

တႃးဢၢႆႈထၢႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဢႃယု  20 ပီပၢႆ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ မဢူဝ်း။ တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းတႄႉ သၢင်းၵဵဝ်ႇလုမ်းလႃးပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Pan Lay- ၽူႈယိင်းဢၼ်ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 29/11/2019

ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၼမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈမီးဢႃယုမွၵ်ႇ 20 ပၢႆ။ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တင်းမိူဝ်ႈဝႃး တင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တင်းသိုၵ်းတႆး  ။  မၢၼ်ႈဝႃႈ တင်းၼႃးႁၢင်း  ၼႆႉ ႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 1 လၵ်းၼႆႉၵူၺ်းလူး ” –  ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ႁိမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS လႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ သီႇႁူးႁႃႈတၢင်း သေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ။


eastern_breeze
SHARE