ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း

0
91

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ၵေးသီးဢၼ်ပႃးၽႃသႃလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်းလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သွင် ၽႃသႃဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Lang Herng LaiKha/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵေးသီး

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တီႈပၢႆႉၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉၽႃသႃတႆးဝႃႈ“ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵေးသီး” တၢင်းၽႃသႃမၢၼ်ႈသမ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉ “ ကျေးသီးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးဌာနဈေး” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈပၢႆႉ ႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးသင်ၶႃႈ။ တၢင်ႇႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႄႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၽႃသႃမၢၼ်ႈဝႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းမႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်း၊ ၵေႃႇမတီႇၵၢတ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တင်းမူတ်းတေသဵင်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လိူဝ်သေတီႈၵၢတ်ႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ သွင်ၽႃသႃ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး တင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သႂ်ႇၵိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 လိူၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉမူတ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်တီႈငိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်မႃး ပၢႆႉလိၵ်ႈတႆးလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၽႃသႃ ဢၼ်တိတ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလူင်းမႃးၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

“ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵူႈတီႈတီႈ။ ပၢႆႉဢၼ်ပႆႇပႃးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈပႃးလိၵ်ႈတႆး။ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်းတႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေႁဵတ်းၼႆ ၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်” ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသ ၽႃး၊ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉတီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE