ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇ 2114 ၼီႈ ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

0
52

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ လႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

Photo by – ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း/ မၢႆးတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပိတ်ႇမၢၵ်ႇၼင် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ (Shan Football Club) တေႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် 2S SPORT ARENA ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ် တေၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵၼ်ႈ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 24 ၸုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႃႇပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်ၶေႉမၢၵ်ႇၼင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း မၢႆတွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈသေ တေၵဵပ်းပႃးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 1,200 ဝၢတ်ႇ။ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁၵ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵႃႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈယဝ်ႉသေ တီႈလိူဝ်မၼ်း တင်းမူတ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်မိူဝ်း ၸွႆႈပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း

ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်သေ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵႂႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ မီးမႃး 3 ပီ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 10/11/2019 လိူၼ်ၼႃႈၶႃႈ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇၼင်၊ ၵူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢဝ်မိူဝ်ႈတွၼ်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉ ၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးသူးရၢင်းဝလ်းတွၼ်ႈထိုင် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ/ ၸုမ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈသူး ထီႉၼိုင်ႈ၊ သွင်၊ သၢမ် ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE