ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

0
72

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

Photo by – Yan Naing/ ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2019

ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း 180 တူၼ်ပၢႆ။

ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးလွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ တီႈ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ။ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း မႃးတုင်းသွမ်းၶႃႈ။ ပၢင်လွင်းသွမ်းတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းဝၢႆး ဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉၶႃႈ။ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Yan Naing/ ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2019

ပၢင်လွင်းသွမ်း တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း 5 ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တုင်းသွမ်း တင်းမူတ်း 180 တူၼ်ပၢႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး – ထႆး လူႇတၢၼ်း လွင်း သွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈ ၵိုဝ်းမၢႆ 1 လႅၼ် လိၼ် တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 400 တူၼ်။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆး ၽြႃးလူင်းမိူင်း။ ပီၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တုင်းသွမ်းမီး 1,300 တူၼ်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE