ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၶုတ်းလိၼ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉၶမ်း

0
68

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၶုတ်းလိၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ လၵ်းၶုတ်းၶႂၢၵ်ႈၶၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းၾင်ႇၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ ၶုတ်းလိၼ် ႁဵတ်းႁွင်ႈတီႈလႅၼ်ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶုတ်းၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မႃး မွၵ်ႈ 60 ထတ်း/ ပေႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶုတ်းလိၼ် ႁဵတ်းႁွင်ႈ ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း။ ၶဝ်ၶုတ်း တၢင်းၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶုတ်းလိၼ်ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ/ ပွၵ်ႉၶဝ် လႆႈႁပ်ႉငိၼ်း ၶၢဝ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်တၢင်းၾင်ႇၶႄႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်း ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းပၼ် တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾင်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈလိၼ် ယူႇတႃႇ သေႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UP)၊ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်း ပိုၼ်း၊ ၸုမ်းပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ပေႃးတေဢမ်ႇႁတ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းၾင်ႇ မိူင်းတႆးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶဝ်ၶုတ်းႁဵတ်းသင်တႄႉႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၶဝ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းႁဝ်းၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ တီႈပိူၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်း ႁဝ်း 1 ၼိဝ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်လႆႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶုတ်းလိၼ်ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈ/ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီၼႆႉၵူၺ်း တီႈႁိမ်းၵဵၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇမူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇ ၶႂၢၵ်ႈၶၢမ်ႈမႃး ၵမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶုတ်းလိၼ်ၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၼ်းၸၢႆးႁပ်ႉၾူၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆၾူၼ်းၶၢတ်ႇ။


eastern_breeze
SHARE