ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇၼႂ်းလိူၼ် 12 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

Photo by -SHAN/ ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶွၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TJA တူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေ ၶဝ်ႈပၢင် ၶေႉၶဵင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လႄႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်။ ယၢမ်း လဵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၢႆးၸွမ်သႅင် လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၶုၼ်ႇရႃႇၸႃႇ လႄႈ ၶုၼ်ႇ ၸူဝ်းဢူး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ႁဵတ်းသင်လႄႈ TJA သမ်ႉဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁႅင်းဢေႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ် ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႃး။

ထၢမ် – ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်သေ တေဢဝ်ၵႂႃႇပွႆႇၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် တႃႇတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ မီးတၢင်း မူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၵျေႃႇ လႆႈမူၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ပႅင်းမႅတ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်လၵ်းၼမ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝႃႈ သူၺ်ႇၵလွင်ႇ (ပၢႆၵမ်ၶမ်း) ၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်သၢင်ႈႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး မီးၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း။

တွပ်ႇ – ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတူၼ်ႈတီး TJA ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၼ် ၸဵမ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽူႈၵမ်ႉ ၸွႆႈၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၼမ်ၶႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၸွႆႈၵမ်ႈၼမ်။ ငိုၼ်းလိူၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလႆႈၼမ်ၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႃႈႁႅင်းသေမႃးသႂ်ႇ ႁႅင်းငိုၼ်း ၵေႃႈဢေႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႈဢေႇ။ ပေႃးတေလူင်းလူႇၶၢမ်ႇၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈလူႇၶၢမ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၸွႆႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း တႄႉတႄႉ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ်ၶႃႈလူး ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉတႄႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၸၢမ်းတူၺ်းၾႆးၸွင်ႇၶဝ်ႈလီ ဢမ်ႇၶဝ်ႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉတမ်ယၢမ်းယူႇၶႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းၼူၾႆးလႄႈ ၶဵင်ႇမၼ်းယူႇ။

ထၢမ် – လွင်ႈၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵမ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈၸွင်ႇတေလႅပ်ႈပေႉယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ပဵၼ်သူးတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ ပဵင်းပေႃးၸႂ်ယဝ်ႉ။

ၸုမ်း TJA ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2016 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတေမီးၼႅင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ႁူမ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၸွႆႈလိူဝ်ၵၼ်၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်း ႁႃၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE