ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 8/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းတႃႇဢေး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ပီ တင်း ၸၢႆးပၢၼ်းၸၢမ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။

ဢူးတႃႇဢေး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆး ပၢၼ်းၸၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸီႇဝိတ်ႉတ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ် ၶဝ်မိူဝ်းၽဵဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်းမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉမႃး။ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတေႃႉဢဝ်မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး”ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပၢၼ်းၸၢမ်ႇ ၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၼႃႈဢူၵ်းၾၢႆႇၶႂႃ၊ လင်မိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ၊ ၶႃၾၢႆႇၶႂႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်း ပုမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ လႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ မႃးၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 4 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE