လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

0
123
Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ် ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈမႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇၵူၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢၼ်ၸိူဝ်း ႁပ်ႉ ၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်လႃႇၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 30 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းထိူၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၸုမ်း AA ရၶႅင်ႇ၊ ၸုမ်း KIA ၶၢင်၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်း CNF ၶျၢင်းလႄႈ KNU ၵူၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈႁိမ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး(မႄႈလႃႉ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသွင်ယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ။

ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 16 ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းတီႈ 26 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ဝၼ်းတီႈ 16 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇ တေၶတ်းၶွမ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉပိူဝ်ႈတႃႇ ပၼ်ႁႅင်းၾႆးပၼ် တၢင်း လင်ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းသိုၵ်းၶဝ်ၸႂ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃး တေယွၼ်ႇယၢၼ်းလူင်း ယူႇတီႈၶဝ်တေမႃးလူမ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈၼႂ်းၼင်လိၼ် ၸႄႈ တွၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉသေယဝ်ႉ လၢၵ်ႈ ၶႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႂ်ႈပေႃးတေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းမႆႈၸႂ်သေ သင်ၸိူဝ်ႉ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉၵၼ် 1) ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်း။ 2) ႁႂ်ႈ လႆႈႁႄႈႁူသေထွမ်ႇ ပႂ်ႉတူၺ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈ ၶၢတ်ႇ။ 3) လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇပွင်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဢူၺ်းလီ ဢူၺ်းၵေႃႉၽႂ်မၼ်း လႆႈႁၼ်ၶဝ်တိုၵ်းသူၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ဢၼ်ဝႃႈတေမႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသေယဝ်ႉ ပၼ်တုၵ်ႉၶၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈတႄႉ ၶႃႈႁႃႉ ႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၶႃႈ။

ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ရၶႅင်ႇ ပီႈၼွင်ႉလွႆလႄႈ တင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶဝ် 3 ၸုမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်သေ တေၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 31 ဝၼ်း၊ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႃႇတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် သမ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈၶႃႈႁႃႉ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈမႃးဝူၼ်ႉၼၵ်းထတ်းသၢင် တူၺ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီးၶေႃႈဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃး UPC ပၢင်ၵုမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းပီၼႆႉ သဵင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2020 ပီၼႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီ လွင်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၸွမ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းပွႆးမၢႆတွင်းမၼ်း။

ၸင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသင်၊ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင် ၶဝ်တိုၼ်းတေလႆႈ ထိင်းသိမ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၾၢႆႇဢမေႊရိၵၼ်တင်း ၸုမ်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် လတ်း ၽၢၼ်ႇတီႈၾၢႆႇ UN ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေယဝ်ႉ တႃႇတေမိပ်ႇငႅၼ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ် ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်ၸွမ်းသေ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇ ဢမ်ႇ ႁႄႉဢမ်ႇႁၢမ်ႈသေလႄႈ မိူၼ်တၢင်းဢူးလိင်း ပႃးလိင်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျုႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း ထိုင်တီႈၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆႉ ပေႃးလႆႈလႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈၸူး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႂ်းပႃႇလီႇ ၵျွင်းဢိတ်ႇသလမ်ႇၶဝ်လႄႈသင်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇတၢၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ၊ ၵႂႃႇထူပ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းမပၵ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈသေ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သႃသၼႃ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၵႃးႁိပ်ႇႁွင်ႈမိူင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ထိုင်တီႈၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈတိုၼ်ႇလၢႆႈၵၢၼ် လၢႆးတိုၵ်းသေယဝ်ႉ လႆႈတေႃႇသူႈထႅင်ႈတၢင်ႇလၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ။ ထိုင်ပေႃးမီး 3 ၸုမ်းၶဝ် ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈလူမ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇဢူး၊ ၼွင်ၶဵဝ် တေႃႇထိုင် ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်တီႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႅင်းတိုၵ်းမၼ်း တိုၼ်းဢေႇဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇပရိယေႇ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆး လၵ်းလိင်းၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉ ၽႅဝ်ဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇၼႃႈၵေႃႈ သမ်ႉမီးဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သမ်ႉမႃးတူၺ်း ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း PPST ၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်သွင်ငၢမ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ သွင်ၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵိူတ်ႇ ပဵၼ်မႃး PPCN မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ် RCSS လႄႈ KNU၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးဢမ်ႇပႃး RCSS လႄႈ KNU ႁႂ်ႈပေႃးတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ႁႂ်ႈပေႃးၸၵ်းငၢၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်မီႇႁၢင်ႇဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ FPNCC ၼႆၵေႃႈ KIO ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၾၢႆႇ ၼိုင်ႈသေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးထႅင်ႈ မိူင်းလႃး၊ ဝႃႉလႄႈ SSPP သမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယဵၼ်သဵင်ဝႆႉ မိူၼ်တင်း ၵုမ်ႇၽႂ်၊ ၵုမ်ႇ မၼ်း၊ ယွမ်ႇၽႂ်၊ ယွမ်ႇမၼ်း ၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈဝႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးၶဝ်တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် UPC ၼႆၸိုင် ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ဢမ်ႇပႃးမႃးၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ် ဢၼ် မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉမွၼ်း၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ 2 ၸုမ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းသေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇပၢင်ၵုမ် UPC ၼႆၵေႃႈသမ်ႉလႆႈယူႇႁင်းမၼ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႅင်းယူပ်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းမၼ်းတႄႉ တႃႇတေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တႃႇတေႁႃၵေႃႉ တေမႃးလိူၵ်ႈ မႃးတႅၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼႂ်းၶဝ်တိုၼ်းမီးဝႆႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တိုၼ်းမီးဝႆႉၾႆးတင်းၼႂ်း။ ဝႆႉမိူၼ်ၾႆးသိၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။

သွင်သမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ် လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶိူဝ်း လဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝၵ်ႉငမ်ဝႆႉဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်မႁႃႇ ပိဝ်ႇႁႃႇ ၵၢၼ်လူင်ဝႆႉပုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ပႆႇ ငူပ်ႉငီႉလႆႈ ပႆႇႁႃလႆႈတၢင်းမၼ်း တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ဝၢႆႇပၵ်ႇၵွင်ႈၸူး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေပႆႇပဵၼ်လႆႈၵွၼ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းပွတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၵမ်းလႂ် ၵမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉႁႃလၢႆး ပႆႇႁႃႁၼ် ဢၼ်တေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈတင်းသဵင်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူးၵၼ်လႆႈ ႁႃလၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်လႆႈ လၢႆးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းသဵင်ႈ တေမီးၽွၼ်းလီမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
30/9/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE