ၶွမ်ႊမတီႊပိုတ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇမွပ်ႈပၼ်သူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

0
35

တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 12 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးမႃးလဝ်ႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း။

ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႆႈမွပ်ႈသူး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးၵူႈပီ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 12 ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း တေႁပ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/10/2019။ ၶွမ်ႊမတီႊတေထတ်းထွင်သေ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈတေလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2019။

သူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တေမွပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၵေႃႉဢၼ်မေႃႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တင်း ၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဢႃယု တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 35 ပီ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ယူႇသဝ်းလႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁၢင်ႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ saothusandiaward.com/ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇသမ်ႉ 1) ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶေႉ ၶဵင်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ႁင်းၵူၺ်း)။ 2) တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄလွင်ႈ တၢင်း လႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး၊ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်ႊငႄႊ သႃႊၵျႅၼ်ႉ (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 11 ၵေႃႉ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း 4,000 တေႃႇလႃႇ(USD)။

သိုပ်ႇလူလႆႈတီႈလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းလႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းလႆႈတီႈၼႆႈ -https://saothusandiaward.com/


eastern_breeze
SHARE