လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ 144 တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း

0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – DVB

ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး တင်း ၵွင်းၸၢင်ႉ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢမ်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 144 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ “ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဢွၵ်ႇယူႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႂ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေၸူႉ/ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNDAA) တူင်ႉၼိုင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ထိုင် 8/10/2019 ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်။ ၵမ်းၼႆႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇမတ်ႉတႃ 144 ၼႆႉထႅင်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႇယင်း ပႆႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ(ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ) ၵမ်ႉၼႆႉ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တႄႉဢမ်ႇမီး သမ်ႉဢွၵ်ႇ ၶေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉထွမ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇ ယင်းပႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ။ သမ်ႉၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉ သင်ႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵႃႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေးဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမႄးၵုမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ်(ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႆႈၸႂ်သေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထႅင်ႈၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၸီႇသင်ႇ မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE