သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ

0

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(ဢႃယု 50 ပၢႆ) ၵႂႃႇပေႃႉ ထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလုၵ်ႈလၢင်းလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်မႃးၶိုၼ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ ဢႃယု 50 ပီပၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢမ်ႇထၢမ် သင်သေ တီႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်းမႃး ႁိမ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးပွင်ႇ(မႃးၵမ်ႉဝႆႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ) တီႈဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ဢူးၺီႇမွင်ႇ ၸၢမ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မၶိၼ်ႇၵျီႇ လုၵ်ႈယိင်းဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃႈႁဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈသင်။ ဢူၺ်းၵေႃႈမၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဝႆႉၼႆသေ ပေႃႈ ႁဝ်းႁပ်ႉဝႆႉ ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်ရူတ်ႉဢၼ်လၵ်ႉမႃး လႅပ်ႈတေပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးမႃးတီႉပေႃႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆ

ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇၼႆႉ ၺႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႇလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မၶိၼ်ႇၵျီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉပေႃႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးၸမ်ႉပေႃးၶဵဝ်ၵႂႃႇတင်းတူဝ်ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈၶၢင်းမဝ်းဝႆႉ။ လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၾၢႆႇလုပ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တီႈတႄႉမၼ်း ပလိၵ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵူၺ်း။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးသမ်ႉ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ ႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵပ်းၾူၼ်း ႁႃၼႂ်းလုၵ်ႈလၢင်း ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး 15 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈသူၼ်ၼႃး။ ငိုၼ်းတႃႇၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈၵူႈယိုမ်ငိုၼ်းတီႈပီႈၼွင်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

လၢႆးႁဵတ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 325/ 341/ 384/ 114 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇပေႉၵိၼ်၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆးတြႃးဢဝ်ႁႂ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႆႉပႃးလွင်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၼႆႉ တီႈႁွင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉၶမ်း/ တဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႇထၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇႁပ်ႉၾူၼ်း။

ၸၢႆးမဵဝ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵူဝ်ၸုမ်းပျီႇတူႇၸိတ်ႉၶဝ်။ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ပေႃးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင် ပေႃးၵႂႃႇ တူၺ်းၺႃးၶဝ် ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ဝႃႈ ပွႆႇၶဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉၵူၺ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတီႉမတ်ႉ ပေႃးထုပ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE