လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းတေသိုပ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၵၢင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2019

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA၊ တဢၢင်း TNLA၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-17/9/2019 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တႃႇတေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်း တုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လိၵ်ႈမွၵ်ႇတႄႉ ႁဝ်း ၶႃႈလႆႈႁပ်ႉယဝ်ႉ ။ ၶဝ်ဝႃႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်။ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် တီႈပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းလႃး ဢမ်ႇ ၼၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ သေတီႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ တေႃႈလဵဝ် တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ တေပဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ သင်ဝႃႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်”ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တေမႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းလႃး ထိုင် ၵဵင်းတုင်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလိူၼ်းထႅင်ႈ 2 ပွၵ်ႈလႄႈတီႈ ၼမ်ႉပၼ်ႇ 1 ပွၵ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE