ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၊ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ

0
74

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ။

ႁၢင်ႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်း FPNCC ႁူပ်ႉထူပ်း သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2018

ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ  မွၵ်ႇႁွင်ႉ သႅၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  FPNCC  – 7 ၸုမ်း – ဢၼ်မီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSA သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၶုၼ်းမိင်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုပ်းၶၢင် KIA ။ မၼ်းၸၢႆးၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ် ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမႃးလႄႈ ၶဝ်ဢုပ်ႇ သင် ၵၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႇလၢတ်ႈၼေ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် FPNCC တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ   တူၵ်ႇတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵမ်းလဵဝ်  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢီႇရႃႇဝတီႇ ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ –  ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းတဢၢင်း  TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ “သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။  ၾၢႆႇတၢင်းၶႄႇဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပီႈၼွင်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း  ဝႃႈ – “ဢွၼ်တင်းသုတ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ  ၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။ ႁႂ်ႈမီး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း”- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo cincds -ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ H.E.Mr.Chen Hai ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  22/8/2019

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  22/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ H.E.Mr.Chen Hai ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ H.E.Mr.Chen Hai ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၼႄးဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေယူႇၾၢႆႇ မိူင်းမၢၼ်ႈသေ သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေၸွႆႈထႅမ်တႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ  TNLA, AA, MNDAA ၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ DSTA တီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈတီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ။ လုတၢႆ 14 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇႁႅၼ်းသိုၵ်းလမ်းလိုပ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (ဝၼ်းတီႈ 23/8/2019 ) ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆယွၼ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ မီးႁိမ်း 5000 ယဝ်ႉ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE