ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆလႄႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းလုပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈတႅမ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်း မူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။

Photo by – hoe Thar Facebook/ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈသမ်ႉတၼ်၊ မီးယုၵ်းယၵ်းလႄႈ တူၼ်ႈယိူဝ်ႈဢိုတ်းၶမ် လႄႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶူင်ႈတီႈတႅမ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈပႆတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵိုင်ၵၢင်ႉထူမ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁွင်ႈတၼ် ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆ။ ဢမ်ႇမီး တၢင်းလူင်းလႄႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ဢမ်ႇမီးႁွင်ႈၼမ်ႉတႃႇၼမ်ႉလႆ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းပၵ်းပိူင်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတၼ်းထူမ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႈယူပ်ႈ လူင်း/ယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE