သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈပၼ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Pagoda Mongkung/ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019

ဝၼ်းတီႈ 21/06/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်း သၢၼ်း RCSS/SSA တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လွင်ႈပၼ်ႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃးၼၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇၶၢမ်းၼႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ RCSS ၸွႆႈႁၢမ်ႈသီးပၼ်ၶွမ်ႊ ပၼီႊယႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း Ph.D မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ်လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ RCSS မီးဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵႄႈၶႆသင်မႃးၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး မၼ်းတေတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း။ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ/ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်သေဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် မႃးၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈမႃးပၼ်ထိုင်မိူင်းၵိုင်ၼႆႉၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Pagoda Mongkung/ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႇ RCSS တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ တေပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း ယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵၢၼ်ၼမ် တိုၵ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉယူႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိၵ်ႈ/ ၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်သင် ၶၸဝ်ႈ တၢင်ႇမႃးၼႆႉမူတ်းမူတ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လၵ်းထၢၼ်/ ၶေႃႈမုလ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈတေတႅမ်ႈသေ တၢင်ႇပၼ် တၢင်းၼိူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶဝ်တေလႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၶဝ်လၢတ်ႈၼႆမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃး။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႃႈ –

“မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးယႃႉ သၽႃႇဝၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ တိူၵ်ႇႁႆႈသူၼ်ၼႃးလႄႈ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း”။

“သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ သိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵႂႃႇပေႃးၼႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ တိုၼ်းတေယူႇၼႂ်းၶႂၢင်ႇပၵ်းပိူင်သေ သိုပ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ” ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2017 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁဵင်းလႄႈ ႁဵင်းမဵတ်ႉတႃႇ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်း တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇတၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 1,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE