ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁဵတ်းသင်ယူႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU မီးမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႃႈၵၢၼ် မူႇၸုမ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇ။ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC မွပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

Photo Credit to CSSU

ထၢမ် – မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပီ 2019 မီးမႃးၶိုင်ႈပီယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးမီးသင်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ယူႇတီႈ SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ မႃးၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း SSJAC ၼႆႉ မီး 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႄႉ ၽူႈၵိူဝ်း ၵုမ် ဢၼ်မီးယူႇ 7 ၸဝ်ႈ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶႃႈၼႄႇ၊ ဢမ်ႇသိုပ်ႇပႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထၢမ်ထိုင်ၵႂႃႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း technical team ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၸိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 13 ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 – 2 ပီ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢတ်ႇႁၢင်ႇၵႂႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မၼ်းမီးယူႇၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် မီးယူႇၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူႉ ငိၼ်းၸွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃး။ ႁဝ်းမႃးမႄးပိူင်မၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းဝႆႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်းပွင်ႇ လိၵ်ႈ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးသေ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈလၢႆးၵၢၼ် မီးလိၵ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇမႃးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်သေ တေလႆႈလူင်းႁဵတ်း လူင်းမိုဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇပေႃးမီးႁိမ်း 3 လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ တေ သႂ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းလႂ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်သႂ်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်း SSJAC ၸုမ်းလဵဝ် တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသႅၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ ငိုၼ်းပၢၵ်ႇသႅၼ် တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်ၵုမ်တႅပ်းတတ်းယဝ်ႉသေ ပူၼ်ႉယၢမ်းမၼ်း လႆႈသႂ်ႇဝႆႉ။ ၵူၺ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ 2 ၸုမ်းလူင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈသင်၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈသင် ဢမ်ႇပႆႇတူၵ်ႇထၢမ်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇသႂ်ႇငိုၼ်းၵွင် ၵၢင်လႄႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢမ်ႇပေႃး ၶႅမ်ႉ သေ ၶႂ်ႈမွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ပၼ် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈၼႆ ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမၼ်းၸဝ်ႈပႆႇပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC လႄႈသင်၊ တၼ်းႁဵင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပေႃးမီးၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမႃး ႁႂ်ႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈၶုၼ် ထုၼ်းဢူးၵေႃႈ  ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃး တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၵႂႃႇတင်းၼႃႈၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တၢမ်ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဢၼ်ယူႇတီႈ SSJAC သႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၸုမ်းၽၢၵ်ႇၼိူဝ် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၼ်ၶဝ် ၶႃႈၼႃ။

ထၢမ် –  ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႈလီ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ သင်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႊမႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူင်ၵၢၼ်လၵ်းၵၢၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CSSU တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ် ၶဝ်သေ ႁဵတ်း သၢင်ႈပၢႆးၼႄၵႂႃႇ။ ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ ၽႂ်တေလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးတႃႇလၢႆပီ မၼ်းသမ်ႉမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသမ်ႉ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးမႃးပိူင်ၵၢၼ် တႅတ်ႈတေႃးမၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵႂႃႇ ပိူင်ၵၢၼ်တႅတ်ႈတေႃးပႆႇမီးလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး ပေႃးမီးၸိူင်ႉၼႆမႃး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇ 2 တွၼ်ႈ။

  • ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈတႆး၊ ၶၢင်၊ လႃးႁူႇ၊ ပဢူဝ်း၊ ပလွင်ႈ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႁွင်ႉႁူပ်ႉသေသပ်းလႅင်းၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။
  • ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် တေထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် တေႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်းသေ ပွင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ 2 ၶၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေယၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၼႆႈသေ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ တေယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇပိူင် မၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

ထၢမ် – ပိူင်ၵၢၼ်သမ်ႉတေ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တေမီးမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးဝႆႉ 2 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈ 1 ၼႆႉတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ တွၼ်ႈ 2 သမ်ႉတေပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၶွင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶႃႈ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၽိတ်ႇၼိုင်ႈႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်း ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးသမ်ႉ တေ ဝႆႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁင်းမၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ တေၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ် 2 လၢႆးတၢင်း။

ထၢမ် – တႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တႃႇယင်ႇသဵင်ၵၢၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယၢမ်ႈၺႃး သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းထႅင်ႈ။ ပေႃးႁဵတ်းထႅင်ႈတေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – ပိူင်ၵၢၼ်လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း၊ လၢႆးၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ တေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေႁူႉထိုင်ဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၶွင် CSSU လႄႈသင် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁူႉၸွမ်း ၶိုတ်း ၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်းသေ သုတ်ႉၶဝ်ႈၸူးထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ မိူၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ႁဵတ်းပူၼ်ႉမႃးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၶႄးပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်း လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးသေ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈ တေလၢႆႈယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ပွင်ႇဝႃႈ ပိူင်ၵၢၼ် CSSU ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီ ဢၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ။ ဢၼ်ၼႆႉ တေပိၼ်ႇပိူင် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၶေႃႈမုင်းမွင်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈၸူးဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶၢဝ်းႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်းမၼ်းမီးၼိုင်ႈပီၵူၺ်း။ ပႆႇ တၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်တႄႉတႄႉ ပႆႇလႆႈလူင်းမိုဝ်းသင်တႄႉတႄႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈသုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈတႄႉ ၶႄးတေတိူဝ်းလိူဝ်မႃးဢၼ်ၵဝ်ႇၶႃႈ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢပ်ႇၵိုၵ်ႉမၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းမီးၼိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေ တႅပ်းတတ်းလႆႈ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေယုၵ်ႉတၢင်ႇသၼိူဝ်ၼႄ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ 3 ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ 3 ၸုမ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁၼ်လီၸွမ်းသေယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈၵမ်ႉယၼ်ၸွမ်း ႁဝ်းၶႃႈတေပဵၼ်ၵႂႃႇပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵိုၵ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ။

ထၢမ် – ယိၼ်းၸူမ်းၶႃႈဢေႃႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေလၢတ်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်မႅၼ်ႈသေ  ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ မီးသင်ထႅင်ႈ ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငဝ်းလၢႆး ၶွင်မူႇၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း မီးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉ ၶၢႆးႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းသေတႃႉၵေႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ယႂ်းယႂ်းယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ဝႆႉ ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းသေၵမ်းၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE