ပလိၵ်ႈ တီႉၸၢဝ်းထႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၸၢဝ်းထႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

Photo by – Google/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တႆး – ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 9/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်လႆႈ ၸၢဝ်းထႆး ဢႃယု 37 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Mr. Manonoi တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ပႃးယႃႈမႃႉ WY ၊ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈ မၼ်းၸၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းၼႆသေ တေဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆး Manonoi ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆသေ မႃးတၢင်းပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းတီႉလႆႈ ၸၢဝ်းထႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Manop Limtiv (ႁွင်ႉ) TAM တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႉလႆႈပႃးယႃဢႆႉသ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢဝ်းထႆး ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း မႃးယူႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ မႃးၶၢတ်ႈယူႇႁိူၼ်းလုင်းၸေႃးၼၢႆႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈ လမ်းႁႃတူဝ်လုင်းၸေႃးၼၢႆႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE