ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Jai Font Tai/ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လၢႆ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵၢၼ်း၊ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႃး/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်တႄႉ။ ၵတ်ႉၵႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းလႃႈ မိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉလိူဝ်ၼႆႉ ထႅင်ႈ ၽွင်းၾူၼ်တႄႇမႃးၵူၺ်း ၼမ်ႉၵေႃႈယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းၼမ်။ သင်ၾူၼ်ၼမ်တႄႉ ၼမ်ႉတေၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၵၼ် လီလီ ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးပၢင်ႇ ပေႃႈၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်တႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ တီႈၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၼႆႉ မီးမႃးမွၵ်ႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းသေ ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ မၢင်တီႈထိုင်တႃတိၼ်။ မၢင်တီႈလိုၵ်ႉထိုင်ႁူဝ် ၶဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ မီးယုၵ်းယၵ်းၶမ်ဝႆႉ။ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃး ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈတိုၼ်ႈမီး မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ် ယုၵ်းယၵ်းသမ်ႉၶမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇလႆလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးႁွင်ႈၼမ်ႉ၊ လၢႆႇၼမ်ႉဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢမ်ႇဢဝ်ယုၵ်းယၵ်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇ လႆလႆႈ လီ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းသေ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ် ပီပူၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ လႆႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ မီးၵူၼ်းယႃႉ ပႃႇထိူၼ်ႇ တႅပ်းမႆႉ ဢမ်ႇဢွၼ် ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလိၼ်ယႃႉလွႆၵေႃႈၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်း ပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE