လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 140 လင်ပၢႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2019 -2020 ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း 145 လင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ လုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈမိူင်းတႆး

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉသုင် (အထက ကျောင်းခွဲ) 2 လင်၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 5 လင်၊ ၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉၵၢင် 11 လင်၊ ၸၼ်ႉမူလ 15 လင်၊ ၸၼ်ႉဢွၼ် (အမကကျောင်းခွဲ) 66 လင်၊ ၵိင်ႇၽႄၸၼ်ႉဢွၼ် (အမက) 46 လင် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 145 လင်။

ဢူးတိၼ်ႇသူၺ်ႇ ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၸီႉသင်ႇ ၵိင်ႇၽႄ လုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈမိူင်း တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၵမ်ႇ          ပေႃးၸတၢႆး ဝႃႈ“ တွၼ်ႈတႃႇ တေမုၼ်းလႅင်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢႃယု ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တေလႆႈမီးသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈသူၼ်းဢီးပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းၵၼ်    ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ်” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ မိူင်း သၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ပီ 2018-2019 ၼႆႉ မီး 879 လင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – ၵမ်ႇပေႃးသတၢႆး


eastern_breeze
SHARE