ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် 40 ပၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇတိၺွပ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႆႉတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ထဵတ်ႈထၢမ်ၼႃႇလႄႈ  မႆႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် တႃႇ 47 ၵေႃႉ။

ႁၢင်ႈ Google Map- ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးလႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ

ဢူးမွင်ႇတၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼရိင်ႊၵျရႃႊဝႃႈ- “သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႆႉသၢႆၸႂ်ႁဝ်းၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵႆႇဢွၼ်ႇၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း။  ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းလႄႈ ၶဝ်ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၸိူဝ်းၶဝ်တေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ လၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈတိၺွပ်းၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း  ၵႂႃႇၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸေႈမိူင်းပွင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်လႆႈ ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ မီး 5 ပွၵ်ႉ၊ 70 ဢိူင်ႇ၊ 284 ဝၢၼ်ႈသေ မီးၵၢင်ႉၵႄႇ 84 ၵေႃႉၵွၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇ 47 ၵေႃႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ  98 ၵေႃႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵႆႉၵႆႉတိၺွပ်းၼႃႇ ၼႆသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉယဵၼ်မႃးၶိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Ref; Narinjara

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE