လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇ တီႈၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇသေ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်း ယႃ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း ၾႃႉၽႃႇသဵင်လင်ၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈဝႃးပူဝ်းၵုင်း ဢိူင်ႇၼူၵ်ႉၵလေး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆး 7 ၵေႃႉလႄႈ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 8 ၵေႃႉ လူမ်ႉလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ ႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး လႆႈငိၼ်းသဵင်ၾႃႉၽႃႇဢေႃႈ။ ၾူၼ်မႃးၵေႃႈ မႃးႁႅင်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉသဵင်ၾႃႉၽႃႇႁႅင်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတူၵ်းၸႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၶဝ် တႄႉ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmaalinn ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ယွၼ်ႉသဵင်ၾႃႉၽႃႇလင်ႁႅင်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်လိုမ်းၶိင်းၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ် ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢီႇၼၢင်း ဢႃယု 33 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶမ်းၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၾႃႉၽႃႇမၼ်းၼၢင်းၽွင်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႃႉၽႃႇၵႂၢႆးတၢႆ 12 တူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးပွႆႉၸႄႈမိူင်း ယၢင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႃႉၽႃႇၵူၼ်းတၢႆထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃယု 47 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပလိၵ်ႈတႄႉ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းပဝ်ႇၸိုင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃးၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇတူင်ႈၼႃး။ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလဵၼ်ႈၾူၼ်း( မိုဝ်းထိုဝ်)၊ ပေႃးထႅမ်ႁႅင်းၾႆးဝႆႉယိင်ႈၶႅၼ်း လီဝႆႉၵႆၵႆတင်းၵူၼ်းလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE