ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 16 ပီ တၢႆႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 16 ပီ ဢမ်ႇမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉၸဵပ်းယဵၼ်းသင်သေ တၢႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် လၢဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – Shar Htat Pain/ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းဢူး ဢၼ်လႆႈၼွၼ်းတၢႆဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢမ်လၢဝ်း တင်း ၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 9/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ (နယ်စည်းမခြားပရဟိတအဖွဲ့) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးၼႂ်းႁွင်ႈႁႅင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ (နယ်စည်းမခြားပရဟိတအဖွဲ့) သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇလႄႈ ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/6/2019 ။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတႄႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇႁႃတူဝ်မၼ်းယူႇ။ ပလိၵ်ႈၸႅင်ႈမႃးတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် လၢဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးသေ သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းဢူး ဢႃယု လႆႈ 16 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႉပူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 10/6/2019 မိူဝ်ႈဝႃး ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးႁွတ်ႈထိုင်ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉသေ မႃးႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇသၢင်းၵဵဝ်ႇ ပၼ်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သီႇပေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင် ယွၼ်ႉသင်လႄႈတၢႆၼႆတႄႉ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE