Saturday, May 18, 2024

 တႃႇတေၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ  ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈ သူၼ်းသေႃႇထႅမ်ႁႅင်းၾႆး  ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႄႈ (ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ))

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇ SSPP ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် သိုၵ်းတႆး 2 ၾၢႆႇ တေလႆႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ/ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်သေႃႇသူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈလၢမ်းႁုပ်ႇမႆႈ သၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉ ပႃးၵၢင်ၸႂ်လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် SSPP ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆသေ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  တွင်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA

ထၢမ် – လႆႈႁၼ် SSPP တင်း RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈ 2 တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းယိင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် တုၵ်းယွၼ်းမႃး လၢႆတွၼ်ႈလၢႆၶၵ်ႉလၢႆ ၵမ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ယႃႇပေပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ။ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ပွင်ႇဝႃႈ တင်း 2 ၾၢႆႇလႆႈငူပ်ႉ ငီႉၵၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉမႃး ၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သမ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းပႃးဢီႈသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ တီႈထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းၼႃးမၢၵ်ႇ ၶေႃ တႄႇဢဝ်တၢင်းၵႃး ၼမ်ႉလၼ်ႈ သီႇပေႃႉ တေႃႇထိုင် ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈၼႂ်းၵႄႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ  ။  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇယူႇၼႆသေ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ ထွႆဢွၵ်ႇ၊ ၾၢႆႇ SSPP ၵေႃႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ  တင်း 2 ၾၢႆႇ။ ပိူင်လူင်မ ၼ်း တင်း 2 ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တၢင်း 2 ၾၢႆႇ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ႁႄႉလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၸီႉသင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ  ၾၢႆႇ SSPP ၵေႃႈ ၶၢႆႉပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈၶၢႆႉပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်သမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸႅၵ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႃလၢႆးႁႂ်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇၵၼ်မႃး ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼႆႉတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ  သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇၼႆႉ ႁႃလၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် လူၺ်ႈၸုမ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇ ပၢႆးမိူင်းလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတင်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႈမၼ်းမီးပႃး လႄႈ မၼ်းပဵၼ်သွင်ၶၵ်ႉ သွင်တွၼ်ႈဝႆႉ။ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ  ၸင်ႇႁဵတ်းလႆႈမႃး ယိူင်းထိုင်ဢၼ်ၼႆႉသေ ၶေႃႈတီႈၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၶေႃႈတီႈ 2 တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈသင် ပွင်ႇဝႃႈ တင်းသွင်ၸုမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇလူင်းတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းတိုၵ်းတေႃး ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႄႉၼႄး သမုၵ်ႉၵၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၶေႃႈတီႈ 3 တႄႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇၼႆ ႁဝ်းဝႃႈ တင်း 2 ၾၢႆႇၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈတေသိုပ်ႇထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။

ၶေႃႈတီႈ 4 တႄႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃတေႃႇ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းသေ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းလိူင်ႇၽႄႈယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မီးပၼ်ႁႃတေႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူႇ ၸိူဝ်းၵိၼ် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၼႃႈႁေႃတေႃႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ 2 မူႇၸုမ်းမီး တေႁူမ်ႈႁွမ်းတင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵၢင်ႈၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။

ထၢမ် – လႆႈႁၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပႆႇတၼ်းႁိုင် ဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း သဵင်ၵွင်ႈပေႃးတႅၵ်ႈၶိုၼ်းၶႃႈၼေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမၼ်ႈၵႅၼ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇလႆႈႁိုင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ(အလွတ်သဘော) ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆၵူၺ်း တေမိူဝ်းတၢင်ႇၼႄ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း/ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၾၢႆမၼ်းၼႆ ႁဝ်းဝႃႈ တင်း ၾၢႆႇ RCSS ႁဝ်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ မိူဝ်းတၢင်ႇၼႄၵၼ်ဝႆးလိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈၼေႃႈ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉ မီးၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈဢမ်ႇၸေး ဢမ်ႇမီးတီႈလဵဝ်ၵၼ်သေလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်း လိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇတူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉသေ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းၼႆႉ မၼ်းပႆႇလႆႈၶေႃႈသင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ။

ၾၢႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉ လႆႈၶေႃႈသင်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ပေႃးလူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၾၢႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသေ ၾၢႆႇ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈၸီႉသင်ႇလူင်းတၢင်းတႂ်ႈၵေႃႈ ပႆႇလႆႈမီး၊ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉပႆႇလႆႈမီးလႄႈ ၸုမ်း တၢင်တူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈသင်၊ ပႆႇၸူင်ႇၵၼ်လႄႈသင်၊ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လႄႈ လႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇသေ လႆႈၸီႉသင်ႇတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းတင်းၼႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း(အာမခံ) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ သွင် ၾၢႆႇ သွင်တၢင်း လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးၼႆ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသင်၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈသင် ၼႂ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈၸုမ်း၊ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼွၵ်ႈပႃႇတီႇ ၼႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈသင် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်းၸုမ်း ထၢၼ်ႈၵူၼ်းၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈၼႆ ယႃႇႁႂ်ႈမီး လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႄႉၼႄး သေႃႇသူၼ်းပၼ်ႁႅင်း သႂ်ႇပၼ်ႁႅင်းၾႆး ႁႂ်ႈပေႃး ႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းဝႃႈ မၼ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူဝ်ႇၵုမ်းထိင်းၵၼ်။

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈ 2 ၸုမ်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ လွင်ႈႁပ်ႉ ႁၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၵိူင်းၵဝ်၊ ၵိူင်းမၼ်းယူႇ။ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းသေ သူၼ်းႁႅင်းၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇ လူဝ်ႇမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ်ၽွင်ႈၼႆ။

လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လႅၼ်ၵၢင်မၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇၼႂ်းလႅၼ် ၵၢင်၊ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၸုမ်းယူႇလႅၼ်ၵၢင်ၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈယူႇလႅၼ်ၵၢင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈယူႇ လႅၼ်ၵၢင်မၼ်းၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇယူႇလႅၼ်ၵၢင်ၼႆ ၸပ်းပဵၼ်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႄႉ ၵေႃႈ ၽႅၼ်ႉဝႃႇတ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႄႉသွမ်း ဢၼ်တူႉဢၼ်ပွမ် လွၵ်ႈသိူဝ်ႈႁဝ်းၼႄတၢင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ တၢင်းၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇ ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ သူပ်းႁဝ်းသမ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ တႄႇဢဝ်တူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸဵမ်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်း သေႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈယူႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉ လူဝ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး 10 ၵေႃႉ။ 9 ၵေႃႉ 10 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃး ၽွမ်ႉလႆႈမႃး ၵူၼ်း ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၊ ႁဵင်ၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်း ၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်းႁႃၵၼ်  ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ တူဝ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်ႁႂ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိူၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမီးၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း