RCSS ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်လင်မႂ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလင်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း။

Photo by – Loi Tai Leng School/ ပၢႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလင်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈ သိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်းမႆလၢႆႈပိုတ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမႄးယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ် 12 ပီ။ မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တေႃးပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင် ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ။ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းယုၵ်ႉပဵၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီ။ ပိူင်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပိၼ်ႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇမူတ်းၶႃႈ။ ပိူင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမိူၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး ပိူင် 6-3-3 ဢၼ်ပိူၼ်ႈသွၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Loi Tai Leng School/ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅတ်းမႆလၢႆႈ ပိုတ်ႇပၢင်

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် လင်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးၺႃၺႃထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်လင်မႂ်ႇၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶူး သွၼ်/ မေႃသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ မီး 700 ပၢႆ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Loi Tai Leng School/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးလႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ် လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်းမီး 230 လင်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်းမီးႁိမ်း 10,000 ၵေႃႉ။

(မၢႆတွင်း) ပိူင် 6-3-3 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ပေႃး 1 ထိုင် ပေႃး 6 (6 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ ၸၼ်ႉဢွၼ် (ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 1 ထိုင် မေႃး 3 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်(ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 4 ထိုင် မေႃး 6 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉသုင် (ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE