Tuesday, June 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ် လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႃႇၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းမေႃတီႈမိူင်း US 

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ2 ၵေႃႉ (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း)  တႃႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းထႆးသေၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်း US။

Photo by ThaiPBS- ၼွင်ႉၽွႆးလႄႈ ၼွင်ႉၼမ်ႉၽိုင်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈဝတ်းဝႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး တႃႇတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵတ်းထႆးၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉမိူင်း US

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊ ရိုဝ်ႊၻီႊ ပီႊယႃႊထတ်ႊ ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈႁွင့်ၼွင့်ၽွႆး ဢႃယု 17 ပီ ဢၼ်ႁဵၼ်းယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼၢင်းယိင်းရၼွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၼၢင်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈသေ  မီးတိုဝ့်တၢင်းတေလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် Genius Olympiad တီႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/06/2019  ၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးပုၼ်ႊၶျႆႊ သူမ်ႊၸႂ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းရၼွင်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေၼွင်ႉၽွႆးမႃးတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝႂ်ထႆး၊ တၢင်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉဝႆႉသေ ၶပ်းၶိုင်သူင်ႇထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပၼ်ဝႂ်ၼွင်ႉၽွႆး ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၼွင်ႉၽွႆးလႄႈ ၼွင်ႈၼမ်ႉၽိုင်ႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတေလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၵႂႃႇၶႅင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၵ်ႇထွင်းၻီး လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပီၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶႅင်ႇလဵၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ၸေႈတီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊသေ လႆႈသူးမႃးမိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈဝွၼ်းလၢတ်ႈပၼ်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး လၢႆလၢႆဢၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼွင်ႉၽွႆးလႄႈ ၼွင်ႉၼမ်ႉၽိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  လႆႈဝႂ်ထႆးၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈဝႆးလီ တႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းလူင်လၢႆၾၢႆႇလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်ႇတူဝ်ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းၻီးတႄႉ တႃႇလႆႈဝတ်းဝႂ်ထႆး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးႁိမ်းၸမ် 10 ပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမွပ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ်မၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ ပီ 2019 ၼႆႉ။

ၼွင်ႉၽွႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈ လႆႈဝႂ်ထႆး သိုပ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈတေၵႂႃႇတၢင်ႇယွၼ်းဝီႊသႃႊတႃႇၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ သေတေၶတ်းၸႂ် ၾိုၵ်းတႃႇတေၵႂႃႇၶႅင်ႇၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်းပၼ်မိူင်းထႆးႁႂ်ႈလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၽွႆးၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႃးယူႇတီႈမိူင်းရၼွင်ႊသေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼွင်ႉၼမ်ႉၽိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆႈသၢႆႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ  ၵူၺ်းၵႃႈမီး တၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇမီး ဝတ်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ထႆးယဝ်ႉလီငၢမ်း။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်းၸိုင်ႈထႆး  ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇလႆႈ  ဝႂ်ထႆး    ဝႆးဝႆးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ  ပွၵ်ႈၼႆႉတေလႆႈ ဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆး ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း