ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၼႂ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ယွၼ်ႉၶၢတ်ႇလူမ်း (ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ) တႃႇထူၺ်ႈၸႂ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ လူမ်းႁၢႆၸႂ်(ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ) ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈလူႉ တၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမေႃႇထၢၼ်ႇ ႁိၼ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃး ၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇတူဝ်တၢႆ
Photo by – SHAN/ ၽွင်ႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/04/2019 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူင် ၼႂ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းမေႃႇၵူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁူးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ဢမ်ႇမီးလူမ်းႁၢႆၸႂ် (ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ) သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆလူင် ဢိူင်ႇၼွင်ယေး ဝဵင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း။

ဢူးၶုၼ်ႇသၢၼ်းတဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်ယေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ လိုၵ်ႉမွၵ်ႈ 30 ထတ်း၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ဢဝ်လိၼ်ဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးလူမ်းႁၢႆၸႂ်တႃႇၶဝ်လႄႈ လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ လႆႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 30 သႅၼ်ပျႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်ႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ 3 ၵေႃ
Photo by – SHAN/ ၽွင်ႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူးမွင်ႇသၢၼ်း ဢႃယု 42 ပီ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်း 2 ၵေႃႉ မွင်ႇဝိၼ်းဢူး ဢႃယု 18 ပီလႄႈ မွင်ႇတိၼ်ႇၸေႃႇ ဢႃယု 20 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/4/2019 ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE