ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ Central World တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇမီးၵူၼ်းလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵၢတ်ႇCentral World ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ့် ၵိုင့်ၵၢင့်ၾႆးမႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ လူ့တၢႆ 3 ၵေႃ့။

Central World
Photo by Khaosod/ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ Central World တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 10/04/2019 ၾႆးမႆႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ Central World ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်း ၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။

ၸၢႆးၶမ်း ပီႈၼွင့်တႆးဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈ Central World ၼႆ့ မီးပီႈၼွင့်တႆးႁဵတ်း ၵၢၼ်ဝႆ့ဢေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇသေ မႃးဢႅဝ်ႇၵေႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃးဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင့်တႆးဢၼ်လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆတႄ့ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇ Central Worldၼႆ့ ပဵၼ်ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့။ ပဵၼ်တိုၵ်းသုင်မီး 16 ၸၼ့်။ ပဵဝ်ၾႆးဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၼ့် 8 ။ ၾႆးမႆႈယွၼ့်သင်၊ လုၵ့်တီႈလႂ်သေ တႄႇမႆႈၼႆ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈတိုၵ့်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၽွင်းၾႆးလုၵ့်မႆႈ တီႈၸၼ့် 8 ၼၼ့် မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵၢတ်ႇ ဝႅၼ်တူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ လႆႈလူ့တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃ့ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ 2 ၵေႃ့။ ၵႅၼ့်ၵႂၼ်းၾႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ့်ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ တီႈႁူင်းယႃပလိၵ်ႈလႄႈ ႁူင်းယႃရၢတ့်ၶျဝီႊထီႊ။ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၶွင်ၵၢတ်ႇလႄႈၶွမ်ႊပၼီႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃ့ၼၼ့်။ ၼိုင်ႈၵေႃ့တေၸွႆႈဢမ်ႇယွမ်း 2 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ့် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆးသုၵ့်ယုင်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ် လၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ၶွင် Central World ၵေႃႈၺႃးၽဝ်ပႃး ။

ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင် Central World ၼႆ့ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ယွႆႈလဵၵ့်လဵၵ့်ဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် ၸၢႆးတဵင်း ၸီႊရႃႊထိဝတ်ႊ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1947 ဝၢႆးမႃးၵေႃ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸၢႆးသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႃ့သေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် မီးၶွင်ၵိၼ်၊ ၶွင်ၸႂ့်၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၶၢႆ၊ ပဵၼ်ႁၢၼ့်ဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႃး ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE