ၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်ၶိုၼ်း တႃႇ 90 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇ 280 ပၢႆ။ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးၵႂႃႇ 90 % ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Map-Nko
Photo by – Social Media/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/03/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် 16 ၵေႃႉ တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တင်းမူတ်း မီး 16 ဢွင်ႈတီႈ သူၼ်ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ ၼႂ်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 9 ၵေႃႉ/ 9 ဢွင်ႈတီႈ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 3-4 ၵေႃႉၵူၺ်းၶႃႈ ဢၼ်ပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 11 ၵေႃႉၵေႃႈ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ ၵိုတ်း ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉၵူၺ်းၶႃႈ။ သင်ၶဝ် မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတင်းမူတ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေတႄႇႁဵတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

NKO-Photo
Photo by – Lwin Pyin/ ႁၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး

တီႈလိၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်းသေ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇ ထႅင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵျွၵ်ႉမႄးဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽွမ်ႉၸွမ်း လွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လိၼ်ႁႆႈ ၼိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊလႂ် 100 သႅၼ် ပျႃး၊ လိၼ်ၼႃးသမ်ႉ ၼိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊလႂ် 150 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ လိၼ်သူၼ် ဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၶူဝ်းသူၼ် မၢၵ်ႇမႆႉ ၽၵ်း ယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် တႃႇ 3 ပုၼ်ႈ (ၶွင်ငိုၼ်းၵေးလၢင်း)။ တိူၵ်ႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸပ်းႁိမ်း သၢပ်ႇဝဵင်းလႄႈ ဢၼ်ၺႃးႁုပ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တေၽိူမ်ႉသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉဢိတ်း။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 98 ပိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၵႂႃႇသမ်ႉ မီး 119.18 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်သၢႆႈတႅၼ်းၵႂႃႇ တေမီး 441,734,508.00 သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းတႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႉၸၢၼ်း(တောင်ရပ်ကွက်)၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ ႁိၼ်ၶျၢမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈၵျွၵ်ႉ မႄးသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႈ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇလႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 169.99 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သမ်ႉ 329.74 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 499.74 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE