ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ 3 ဝၼ်းထတ်းၵၼ်

ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းသေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ 3 ဝၼ်းထတ်းၵၼ် ၾၢင့်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းလွမ်ပၢႆးယူႇလီ။

Photo by Thairath/ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃ့ 3 ဝၼ်းထတ်းၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းဢၼ်လုၵ့်မႃးတီႈၾႆးပႃႇၼႂ်း 8 ၸႄႈ တွၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ်ၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် မီးဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်း မိူင်းမူဝ်းႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် Website Air Visual ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၸၼ့်ၸွမ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ့်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 14 – 15 /03/2019 ၊ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ဢၼ်လုၵ့်တၢင်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇတၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆ့ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ၼၢင်းဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾိင်ႈၾႃ့ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ မၼ်းႁၢႆ့ႁႅင်းၼႃႇယဝ့် ႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ၼႆတႄ့ ဢမ်ႇငၢႆႈယဝ့်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်း ၼွၵ်ႈၼႆ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၼႃႈၵၢၵ်ႇ Mask ဢၼ်ၼႃၼႃမၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ ၊ လႆႈၵိုတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇလႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဢဵၼ် ဢွၵ်ႇႁႅင်းဝႆ့ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵၢင်ပၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ လႆႈငိူင့်ဝႄႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢူၺ်းၵေႃ့    ႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈသႂ်ႇၸႂ် တူၺ်းလွမ် ပၢႆးယူႇလီၽႂ်မၼ်းလီလီၶႃႈၼႃ့ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်မီးဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်း လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၼႆ့ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၢၼ့်၊ ၽယဝ်ႊ၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းပေႇလႄႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလွင်ႈတူင့်ၼိုင်ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ၊ ဢွၵ်ႇႁႅင်းၼႂ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ၊ မိူၼ်   ၼင်ႇလႅၼ်ႈ၊ ပၼ်ႇလႅင်ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ဢမ်ႇၵႃးပတ်းၽဵဝ်ႈၶီႈၾုၼ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း၊ တႆႈတဵၼ်းႁွမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶၢဝ်းမိူင်းမိုတ်း   မူဝ်းၼႆ့ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ    ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here