ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တွၵ်ႇလၵ်းသဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈသုၼ်ၵၢင် မုၼ်းလႅင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ၼႃမူဝ်းတသ 3 ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း တီႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပၢင်လွင်း၊ ယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆ ၵေႃႇ၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈမၵ်း မၼ်ႈ ဢဝ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸၢဝ်း ပဢူဝ်း တူႇရိယၸၼ်ႇတႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ တူႇရိယၸၼ်ႇတႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ လိူၼ်လႄႈဝၼ်း။ ၶုၼ်ႁေႃႈၶမ်း ဢၼ်မိူၼ် လိူၼ်တင်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶုၼ် ဢၼ်လီသုတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်း မေႃဝႆႉၸႂ်/ ယုမ်ႇၸႂ်လႄႈ မီးတင်းႁူႉ။ လိူၼ်လႄႈ ဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းပဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႈတေႃႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸၢဝ်းပဢူဝ်း၊ ၽူႈတႅၼ်း ပဢူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here