ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ တေႃႈလဵဝ် မီး ၵႂႃႇၶိုၼ်း 2,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ပရႁိတ သီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူၼ် ၼင်ႇ ဝတ်ႉၼမ်ႉသိမ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 52 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ 1,354 ၵေႃႉ၊ ဝိႁၢရ်သွင်ႁဵင်ႁႃႈ ဝဵင်းၸၢၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 227 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တူင်ႈၸၢင်ႉ 262 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ 180 ၵေႃႉ၊ သိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႃးလွႆ 120 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႈၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း 212 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 2,384 ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းမူႇၸေႊ ၵမ်ႉထႅမ်မႃးၶဝ်ႈသၢၼ် 20 ထူင်၊ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်မႃး ၶဝ်ႈသၢၼ် 20 ထူင်၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ 30 ထူင် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း မူတ်း 70 ထူင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ဢႃႇလူးလႄႈ ႁူဝ်မီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေႃႉသူင်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉ တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢွၼ်တၢင်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး သင်ဝႃႈ ၼႂ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼိမ်ယဵၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ သင်မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈ ဝတ်ႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ မီးထိုင် 2500 ပႆ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈသေတႃႉ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇ ၸွမ်းဝဵင်း သီႇ ပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ လွႆမွၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ တႃႈလူင်၊ ႁူဝ် ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၵဵတ်းၽူၼ်၊ ၵွင်းႁုင်း၊ ပႃႇၵၢင်း၊ လွႆငိုၼ်း ၸိူဝ်ႉၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here