5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးပႆႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2017

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၽွင်းၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁႃၶေႃႈလႆႈ ၸႂ်တႃႇ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ။
5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်တႆး လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ-

(1) ၵၢၼ်မိူင်း
– တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပိူင်ၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ
– သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း
– တႃႇလႆႈႁူမ်ႈၶိုင်ပွင် ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ် 3 ပိူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း(ပၢႆးၽွင်းငမ်း၊ ပၢႆးတိုတ်ႉတႅမ်ႈမၢႆႈမီႈ၊ ပၢႆးတႅပ်းတြႃး)
– တႃႇၸတ်းၶိုၼ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
– တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
– တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်သၢင်ႈႁႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုမ်ႇငမ်း။

(2) ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း
– တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၾိင်ႈ၊ ပိုၼ်း၊ ႁိတ်ႈႁွႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇ ႁၢင်ႈ။
– တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵိူဝ်းလီ သႃသၼႃ ၽႂ်မၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။
– တႃႇတမ်းဝၢင်းၶိုၼ်းတီႈယူႇတီႈၵိၼ်၊ ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်။
– တႃႇမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈယိင်း၊ ၸၢႆး၊ သီၽိဝ်၊ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းမေႃဢေးလူ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။

(3) ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
– တႃႇႁူမ်ႈတမ်းပိူင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊
– လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းတေၶဝ်ႈလူင်းတိုၼ်း၊ သႂ်ႇငိုၼ်းၾင်တိုၼ်းလၢင်း၊
– လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊
– လွင်ႈထုင်ႉလိုမ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်၊
– ပၵ်းပိူင် ၾၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း၊

(4) လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
– ပၢႆးၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊
– တႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊

(5) လွင်ႈတီႈလိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်
– တႃႇၸတ်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၸႂ်ႉ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း၊ တီႈလိၼ်။
– တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။
ဢိၵ်ႇတွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇၶိုင်သၢင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇ ၸႅင်ႈလႅင်း။

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တႄႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း3 ၵေႃႈတေဢမ်ႇမီး ၶေႃႈမုလ်းသင် ဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇ -ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း- ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 004 May 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here