ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ming Kaung/ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/02/2019 ၼႆႉမႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄ ပၵ်းပိူင် လွင်ႈလိၼ်ပဝ်ႇ၊ လိၼ် လၢပ်ႈ၊ လိၼ် ႁၢမ်း၊ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉသေ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း လူင်းထူပ်းၸွမ်း ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း။ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႄႉၵေႃႈ တေပဵၼ် လွင်ႈပၵ်းပိူင် လိၼ်ပဝ်ႇ၊ လိၼ်လၢပ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး။ ပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေတုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ” ။

“ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းယူင်ႉယႆးၼႂ်းပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈ မၼ်းပေႃးၵႅၼ်ႇ ၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် 2020 မႃး ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇ တေဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်းတႄႉ တေပဵၼ်မူႇပိူင်(မူဝါဒ) ပႃႇတီႇဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း 20-30 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူႈလႂ် ၽႂ်ၶဝ်ႈပႃးသူၼ်ၸႂ် ၶၼ်ႉတွၼ်ႈလႂ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးပၢႆးၼႄၵၼ်သေ သူၼ်းႁူၺ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ming Kaung/ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 1၊ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 ၊ ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လႄႈ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လုင်းသူဝ်းမိၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ လုင်းၸၢႆးလႃႉၽေႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်ယွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 5 ၵေႃႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18 မႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ၊ ဝၼ်း တီႈ 19 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 21 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 22 မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း တင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here