ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ သေ ႁူပ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  သုၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ မႄးလီၶိုၼ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင် တေႃႇ 12 မူင်း ။

Photo by – SHAN/ တူဝ်တႅၼ်း SSPP တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 22/2/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ် မူႇၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီး ၸဝ်ႈၼေႃႇလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈတွၼ်းၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၽူင်းႁၢၼ် တင်း ၸဝ်ႈတိုၼ်းၶွင်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သုၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ မႄးလီၶိုၼ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈ NRPC  တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁႂ်ႈမီးၶေႃႈတူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပိူင်လူင်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႆႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တႃႇႁူမ်ႈ ၵၼ်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ပူၵ်းပွင်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တႄႉ ၾၢႆႇ NRPC မီး ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၸွမ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ၊ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ၊ ဢူးၸေႃႇထေး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်မိၼ်းၼွင်ႇ  ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ တူဝ်တႅၼ်း SSPP တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ဝၼ်းၽုၵ်ႈ တင်းဝၼ်းႁိုဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း   ႁပ်းလုမ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2019 ၸင်ႇၵွႆႈ ႁူပ်ႉၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/1/2019 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း၊ ပႃးၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ မၢပ်ႇၼႄးပူၼ်ႉပႅၼ် တူင်ႉၼိုင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 12/2/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် – လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူပ်ႉတင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2018 လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။ ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း (ထၢၵ်ႈ) ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသမ်ႉမီး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ႁပ်ႉႁူပ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here