လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

0
65
Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈပပ်ႉ Pecae & NCA

မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 ၸုမ်းပႃးသိုၵ်းတႆး ၸုမ်း RCSS/ SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ဢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးတွၼ်ႈၵၼ်လူင် 7 ၵၼ်။ ၶေႃႈ လႆႈၸႂ် 33 ၶေႃႈ။ (တႄႇပပ်ႉ မၢႆ004 ၼႆႉၵႂႃႇ တေသႂ်ႇပၼ်ပႃး ၼႂ်းၽိုၼ်မႅၵ်ႉၵသိၼ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵမ်းတွၼ်ႈတွၼ်ႈ

တွၼ်ႈၵၼ် (1)
ပိူင်ပူပိုၼ်ႉ
(1) ပုၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇတေပွင် သၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းမူႇပိူင်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ –

(ၵ) ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈၼႆႉ မုင်ႈယိူင်းထိုင်ပုၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈ ၊ ပုၼ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်း တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈ လႄႈ ပုၼ်ႈဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ တေဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း၊ ၼမ်ႉၸႂ် ပၢင်လူင်ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပိူင်ၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ၊ သုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်းၵၼ် လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃတဵမ်ထူၼ်ႈ သေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၶေႃႈ လႆႈၸႂ် ဢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်မႃးတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။

(ၶ) တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃလူင် လွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လႆႈ ပဵၼ်ပိုၼ်းႁိုင် ယၢဝ်း မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉပေႃးတေသုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵႄႈလိတ်ႈ၊ တေ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

(င)ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း။

(ၸ) ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇ ၸႅၵ်ႇၽႄၽိဝ်ၼင် ၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ယိင်းၸၢႆး၊ သႃသၼႃ၊ ၾိင်ႈထုင်း ။

(ၺ) တၵ်းလႆႈႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾိင်ႈပဵၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်။ ဢဝ်လွင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။

(တ) တႃႇငမ်းယဵၼ် တေၸေႇမၼ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉသေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ် ၽူႈထုၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး လႆႈၶဝ်ႈပႃးတင်းမူတ်း။

(ထ) ၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ႁၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမုင်ႈလွင်ႈလီ ဢဝ် ၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသိူဝ်ႇ တၢင်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ငမ်းယဵၼ်တေယိုၼ်းယၢဝ်း။

(ၼ) တၵ်းတေလႆႈပႂ်ႉပႃးတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်း ၸွမ်း ၶေႃႈ လႆႈ ၸႂ်ၸွမ်း ၼ င်ႇ ဢ ၼ်ပႃး ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ၼႆႉ။

(ပ)ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼိူဝ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ၊ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈ ၵိၼ်ၵႅၼ်ႇႁႂ်ႈ ထိုင်တီႈ။

(ၽ) တေလႆႈပူၵ်းပွင် ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သၢႆၸႂ်၊ ႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ။

(ၶေႃႈမုလ်းတင်းသဵင်ႈ ဢိင်ဢဝ်မႃးတီႈ ပပ်ႉ Peace & NCA )
**သိုပ်ႇပႂ်ႉဢၢၼ်ႇၶေႃႈမုလ်း တွၼ်ႈၵၼ် (2) ၊ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ၼႂ်းပပ်ႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၽိုၼ်ၼႃႈ ထႅင်ႈသေၵမ်း။

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 004 May 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here