Saturday, May 18, 2024

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

Must read

ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA
Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း

6. လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ် ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။

- Subscription -

7. လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼႃႈၵၼ်။

(ၵ) ပုၼ်ႈတႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး တေႃႇၼႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တႃႇတမ်းဝၢင်း ၼႃႈတီႈ တပ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ် ၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

(ၵ) ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶဵင်ႇတေႃႇၼႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵၼ်ယူႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၺႃးတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းသၢႆလူမ်း၊ ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၼႃႈလိၼ်လႄႈ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၵပ်း သိုပ်ႇတၢင်ႇ ၸိူဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။

(ၶ) တီႈဢၼ်မၵ်းတမ်း လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈၶဵင်ႇတေႃႇ ၼႃႈ တုမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်လုၵ်ႈတပ်ႉ။

8. ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် ၶေႃႈၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ။

(ၵ) ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႃႈတီႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈ ၵၢင်ႇသေ တေလႆႈပၼ်သုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။

(ၶ) သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သွင် ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉသေၵႂႃႇမႃး။

(င) ၽွင်းမိူဝ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႄႈ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတမ်းဝၢင်းၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသွင်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တႃႇ သေႇသေ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

(ၸ) တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တေလႆႈတမ်းဝၢင်းလုၵ်ႈတပ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်း ၼႃႈတီႈဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။

(သ) ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းဢၼ် ၶဵင်ႇတေႃႇၼႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၺႃးၵၼ်ယူႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၺႃးတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းၼမ်တပ်ႉတင်ႈသဝ်းသေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။

(ၺ) ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉတင်ႈသဝ်းလႄႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ် ဢၼ် ၼႆႉႁဵတ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပဵၼ်လၵ်းသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 007 August, 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း