ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 360 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ တွၼ်ႈသူးမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တီႈႁူင်းတူမ်ႈႁုင် ပွၵ်ႉတႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမေႃလိၵ်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပီၼႃႈၾႃႉမႂ်ႇ မႃး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈသွၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႇၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 – 5 ပီယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈပူင်သွၼ်ဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်း ဝၢႆးလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈမီး။ မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် ဝၼ်းသဝ်၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ၵေႃႈမီး။ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈ တႆး ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီ 2016-2017။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပီ 2017-2018” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသမ်ႉ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ မေႃသွၼ် တင်းမူတ်းမီး 116 ၵေႃႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ 41 လင်လႄႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းမီး 120 ႁွင်ႈ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ပႃးမၢၼ်ႈမီး 8 ၶိူဝ်း၊ ပေႃးဢဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွၼ်ႇပႃးၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၶိူဝ်း ဢိတ်းမီး 135 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ဢၼ်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မီးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လဵဝ်။ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်၊ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇတႄႇမႃး ပၼ်သွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေတႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်သွၼ်ၶၢဝ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ပေႃးလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here