သင်ႁဝ်းၵုမ်ႇႁိမ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ် – တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တေလၼ်ပူၼ်ႉသုမ်းလၢႆပႅတ်ႈ

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလိူင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေႁူႉၸွမ်းၽွင်ႈယူႇ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ မၼ်းတေၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်း တေႃႇၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၵၼ် ၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် ပီ 2019 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်း တေၵိုတ်းတိုၵ်းသေယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ၼႆႉပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၶေႃႈၼိုင်ႈ။ သွင်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ၶေႃႈဢၼ် ယွင်ႇၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်းတႄႉ မီးထႅင်ႈ 3-4 ၶေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ပွင်ၵၢၼ် ၸွမ်ပွင် သိုၵ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယၢမ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶေႃႈဢၢင်ႈၾၢႆႇမၼ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင်။ 1) ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်။ 2) ယႃႇႁႂ်ႈႁႃဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ 3) ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၵ်းၼႃ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ။ 4) ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တမ်းမီးဝႆႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တည်ဆဲဥပဒေ) ဢၼ် မီးဝႆႉ 4 ၶေႃႈၼႆႉ။ ၼႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉ 4 ၶေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆ ပၢႆပႃးထႅင်ႈ 2 ၶေႃႈ ဢၼ်တဵင်ၼၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ 1) တေလႆႈပၵ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ။ 2) တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ပိူင် ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ (ဒို့တာဝန်အရေး ၃ ပါး)ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈယၢင်ႈၸွမ်းလၵ်းမိူင်း 2008 လၢတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ၶေႃႈၵႂၢမ်း လိုၼ်း 2 ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈပၵ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ ဢၼ်ဝႃႈတေလႆႈပႆယၢင်ႈ ၸွမ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးမႃးလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လူတ်းယွၼ်ႇတေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉယူႇ တေလႆႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ ၼႆႈပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း တႃႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း NCA ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸင်ႇတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉယူႇႁိုဝ် ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ မီးၸုမ်း TNLA ပီႈၼွင်ႉလွႆ၊ MNDAA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 2 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႄးတေၸၢင်ႈပဵၼ်ယူႇ။ ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း KIA တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈလူင်းဝႆႉလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ငူပ်ႉငီႉပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸုမ်းတေႃႇ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈ မုင်ႈမွင်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇ AA ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးႁိုဝ်ၼႆ AA ၼႆႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ် 5 ဢၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ (အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချူပ်) ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇပႃးမႃးလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ႁိုဝ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉႁွင်းႁၼ်လီဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈယိူင်းၸူး ပိူဝ်ႈတႃႇတေပႆယၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မၢင်ၸုမ်းမၢင်ၸုမ်း သမ်ႉၶိုၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ၽိူဝ်ႇတႃႉတေဝဵၼ်ႉဝႆႉ ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈ တႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း တင်းမိူင်း တေလီၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ၼႆႉၵေႃႈမီး လႆႈႁၼ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ဢၼ်ၼႆသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၸင်ႇလႆႈမႃးထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်းငမ်းယဵၼ်ၼႆသေယဝ်ႉ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်လီႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်း မီးမူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ် ထၢင်ႇၸႅင်ႈမႃး။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထတ်းႁၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပႃးငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်း သိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်း ၶၢင် 2 ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈတႄႉလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ၸၢင်ႉပၢႆးလူင်သေလႄႈ တႅင်း လႄႈ ယွၼ်ႈႁႅင်းႁူၼ်လင် ထႅင်ႈ ၵူၺ်းႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁိမ်းႁွမ်း 15 ပီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇတေသၢင်ႈတေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇ လတ်းမၵူၺ်း၊ လတ်းတိူင်းမၼ်းတလေးလႄႈ လတ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး လၵ်းထၢၼ် ဢၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၶုတ်းပႅတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ၊ မူၺ်ႉပႅတ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ၊ လမ်းပႅတ်ႈတပ်ႉၸုမ်း 3 SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမႃး တေပဵၼ်ႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ ပီ 2003 ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။

တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေဢမ်ႇၵဵဝ်ႇပႃးတင်း လွင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်းလႄႈ တၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇ တေလမ်ႇႁူဝ်လူင်းၸူး တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပႃးဢမ်ႇလႆႈ ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ၶေႃႈတီႈသွင် ပေႃးဝႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉလွႆ၊ ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ AA သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး NCA ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈပႃးၸုမ်း FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးတႄႉ လွင်ႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇၵုမ် ယိုၼ်ႈယွမ်းတေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈမီး လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇမီးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တႆးတေႃႇတႆး ၵုမ်ႇမိုင်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၶႃႉၶၢႆၵၼ် ယဵပ်ႇ သူၼ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၼႆယူႇၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆၶဝ် ပႃးတင်း AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း တိုၵ်းတင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶႅၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လႅၼ် ၶႅၼ်ႈဢၼ်မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉဝႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး ၼၼ်ႉလႄႈသင် တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မေႃ ဝူၼ်ႉၸွမ်း မေႃဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆပီမိူင်း ပႆႇပေႃးႁိုင်သေယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉသိုၵ်းလွႆ ပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈတႃႇတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ လူင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇတၼ်းဝၵ်ႉ တၢဝ်းဢဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင် ယူဝ်ႁဝ်းၶႃႈတေတူၵ်းလိုၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်သိုၵ်းပႃး ၼႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတူၵ်းသုမ်းပႃးၸွမ်းၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းသၢင် ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
03/01/2019
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here