ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SSPP Info/ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တင်း SSPP ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09 လိူၼ်ၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 09/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်း ထိုင် 8:45 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်း တူဝ်တႅၼ်းငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA (Facebook SSPP Info) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် သွင်ၾၢႆႇ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႄႈ ပိၼ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၵၢၼ်တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး – မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင် ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ တိုၵ်း သူၼ်းဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ လီလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃ သင်မႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးလီႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SSPP Info/ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တင်း SSPP ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09 လိူၼ်ၼႆႉ

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တီႈၼႃးလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပႂ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း (အရှေ့တိုင်းဟိုတယ်) ဝႃႈၼႆ။

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ် ၸႂ်ၵၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်ႈသိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸွမ်းပီမႂ်ႇၼႆႉ ၵႂႃႇၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်းၸုမ်းဝႃႉ၊ ၸုမ်းၶၢင်၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃးလႄႈ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here