တႆးၽႃၵေး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ သူႇၸႂ်းတႆး/ယူၼ်း/ထႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

တႆးၽႃၵေး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်သူႇၸႂ်း တႆး/ထႆး/ယူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ့်ၸွမ် ၵဵင်းမႆႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။

Photo by SHAN/ တႆးၽႃၵေး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ သူႇၸႂ်းတႆး/ယူၼ်း/ထႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 07/01/2019 တႆးၽႃၵေးလႄႈ ပီႈၼွင့်တႆး – ထႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ့်ထူပ်းသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ် ၸႂ်ၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈၶူၼ့်ၶႂႃ့လွင်ႈတႆး ၸၼ့်ၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ၊ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင့်တႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။

Photp by SHAN/ တႆးၽႃၵေး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ သူႇၸႂ်းတႆး တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

Ailot Gohain လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ် ဢၼ်လႆႈမႃးႁူပ့်ထူပ်းပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ဢၼ်   ၸူမ်း သိူဝ်းတႄ့ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းပီႈၼွင့်လႆႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇႁူပ့်ထူပ်း ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်း ၼႃႈသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသေႃးသိုဝ့် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝတ့်ပႃႇပဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ် တီႈဢၼ်ပီႈၼွင့်တႆး ၽႃၵေးႁဝ်း မႃးသူႇၸႂ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင့် ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင့်လႆႈႁူ့ၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင့်တႆးၽႃၵေးဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇပွၵ်ႈၼႆ့ ယူႇသဝ်းဝႆ့ၼႂ်းသၢပ်ႇၼမ့်ၽႃၵေး ၸႄႈမိူင်းဢသမ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊသေ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်တင်းပီႈၼွင့်တႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်းၵူၺ်း  ဢမ်ႇၵႃး ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးလႄႈ ပီႈၼွင့်ထႆး ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here