ၶႄႇလႄႈမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းႁိုဝ်

0

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ 2 -3 ဝၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵေႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈၵိူဝ်းယမ်။  ယူႇတီႈၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ (မူးသိူဝ်း) ၶဝ် လႆႈ တွၵ်ႉတႅၵ်ႉထဵင်ထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ပူၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႃႈ တီႈတၢင်းမိူင်းပၵ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶဝ် 52 လင် လႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်းပိတ်ႉပႅတ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 3 လင် လႆႈထုၵ်ႇယႃႉလူႉ ပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ လႃးႁူႇၶဝ်ၼႆႉ ယိၼ်းတိူဝ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မဵတ်ႇမၢႆၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် ပီႈၼွင်ႉၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶဝ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ယႂ်ႇၼၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူႉၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးသမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ကျမ်းစာသင်ကျောင်း) ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၾၢႆႇထမ်း(ထမ်မ) ၾၢႆႇ ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ ပိတ်ႉပႅတ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၾၢႆႇၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶဝ်၊ ၵျၢမ်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းတႃႇ 92 ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းသွၼ်ၾၢႆႇထမ်မ ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၵူၼ်းယိင်းၵူၼ်းၸၢႆး မီး 41 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းသေယဝ်ႉ ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ငိၼ်းပႃး။

တႄႇတီႈလွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈပီႈၼွင်ႉဝႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ၸွင်ႇတေၸင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မႃးယႂ်ႇၵႂၢင်ႈပႅတ်ႈႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵၢၼ်သႃသၼႃႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ယဝ်ႉ မႃးသူၼ်းႁူၺ်း ပူၺ်ႈၽႄဝႃႇတ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပဵၼ်ယႂ်ႇ ၸိူင်ႉ ၼၼ်ႉသေ သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးၸွတ်ႇထိုင်တီႈ ၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပီႈၼွင်ႉၶႄႇၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉ UWSA ၶဝ်သေယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈဢၼ် ဢိုတ်းၵၼ် ႁၢမ်ႈၵၼ် ပိတ်ႉၵၼ် သီးၵၼ် တီႉၵၼ် ၺွပ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈပႃးၶႃႈၼေႃႈ။

ပဵၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ဢၼ် ၼႆႉမႃးတႄႉတႄႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ သုမ်ႇငမ်းၼိူဝ် ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၶဝ်မႃး ၼမ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ လိူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇထတ်းသၢင် လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ လၢႆးမိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈသႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 13 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၵွၼ်းၶေႃ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ယူနန်ပြည်နယ်) ဢၼ်မီးတႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင်ၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ UWSA ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃး။ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၸုမ်းဝႃႉသမ်ႉၶိုၼ်းယိုၼ်ဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းယူႇ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉယူႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်လႄႈ သမ်ႉၶိုၼ်းၸုမ်း UWSA ၼႆႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃး ၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ UWSA ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆႉ ႁူမ်ႈ ဝႃႈမၼ်းယူႇတႂ်ႈမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး မၼ်းမႃးလႄႈသင် မၼ်းၵူၺ်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ပိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇလူင်ၶဝ်လုမ်းလုမ်းၵူၺ်း ၸင်ႇၼၼ်လႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေပွၵ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းတေယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်မၼ်း ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၵၢင်းၵႆၵၼ်တင်း ၵၢင်းယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၽီမိုဝ်းၶွင် ပီႈၼွင်ႉၶႄႇမိူင်းလူင်ၶဝ်ယူႇႁႃႉၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈငမ်းငဝ်းမႃး ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႃးထတ်း သၢင်တူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶဝ်တႄႇဢဝ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈတင်းသိုၵ်း ၼဢၽ/ ၼဝတမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20-30 ပီမိူင်းၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မၢင်ႇၵိူဝ်းထိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယိပ်းသင်ဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတၵ်းလပ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ မိုၼ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉ တင်ႈၸႂ်ဝႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တႃႇၵွၼ်းၵိူင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလုမ်းလုမ်းၵူၺ်းႁိုဝ်။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမ တေႃႇၶီႇမႃႉ ဢမ်ႇပေႉမႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလပ်းႁူ လပ်းတႃသေ ၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းပီႈၼွင်ႉဝႃႉၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လီလႆႈဝူၼ်ႉမႃးၶႃႈၼေႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၵဵမ်း(Game) ၵၢၼ်မိူင်းတႃႇလဵၼ်ႈတေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်မီးဝႆႉလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢိင်ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢိင်ၼိူဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉသေ ၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈမႃး ဝူၼ်ႉယူႇၶႃႈ။ ဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉဝႃႉႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၺ်းႁႃႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဝႃႈၵၼ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၶႃႈၼေႃႈ။ ႁဝ်းဝႃႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႁႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈမီး လွင်ႈငမ်းငဝ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီး ဢႃႇၼႃႇဢူမုၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁၼ်ထိုင် ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတပ်ႉမတေႃႇ ဢမ်ႇပဵၼ် မီးတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵၢင်ႈလႆႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ ယဝ်ႉ ႁဵတ်းလဵၼ်ႈတေႃႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉမႃးၼႆၵေႃႈ ထိုင်တီႈပေႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပေႃးယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ တၢင်ႇလုမ်းတြႃး ICC ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈငိၼ်း ထိုင်ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉသမ်ႉတေၵိူတ်ႇထႅင်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်လဵၼ်ႈမၼ်းသေယဝ်ႉ တေၵွၼ်းၵိူင်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁိုဝ်ႉ တေၵွၼ်းၵိူင်ႈတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁိုဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၽႅပ်ႉႁူ ၽႅပ်ႉတႃ တေႃႇ လပ်းႁူ လပ်းတႃတေႃႇ မိူင်းၵၢမ်ႇၽႃႇလူင်ထႅင်ႈႁိုဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၶႅၼ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၶႄးတေပဵၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇယူတ်းယႃလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတပ်ႉမတေႃႇ ၵွႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ပေႃးတေၵုမ်ႇၸွႆႈ လဵၼ်ႈၵဵမ်းၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇၵၼ်မိူၼ်ၼႆၵူၺ်းယူႇတႄႉ တိုၼ်းတေမီးမႃး လွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇ ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ(အချုပ်ခြာအာဏာ) ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ငိၼ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ် ဢမ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် တူၺ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၼႄၼႃႈတိူၵ်ႈသေယဝ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းတေယဵပ်ႇၺႃး ၵၼ်းၵႃႈတႃးၶွင်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလၢႆးလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၶဝ် ပေႃးလႆႈ ၼမ်ႉတႃတူၵ်း မူၵ်းတႃယွႆႉသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸူၵ်းထိုင်ၸႂ်ဝႃႈ ၼႆႉပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းတႄႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ် ပႃးသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃး လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶွင် ႁဝ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ၼၢမ်လူင်ဢၼ်ၸူၵ်ႉသႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ပေႃးၵူၺ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇတေမီးၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆႉ မႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵူၺ်း လၢႆးပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇတေသိုပ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၼႆတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတပ်ႉမတေႃႇ တေႁၼ်လီၵၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ ၸၢင်ႈလႆႈမုင်ႈမွင်းႁိုင်ၵႆၵႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးၼႆ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈ ၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

28/09/2018

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here