ပၼ်ႁႃငဝ်ႈငႃႇ ယႃႇပေတူၺ်းတူၼ်ႈတေႃႇတူၼ်ႈ တူၺ်းထူၼ်ႈထိုင်ပႃႇ ထိုင်လူင် ၸင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ(ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈထတ်းသၢင် ၶူးႁိုၼ်းၵႃယၢင်း )

0
75

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၼမ်ႉတူႈ ပၢင်ႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၶူဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ပိၼ်ႇပၢႆႇၵၼ် ယိုဝ်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ လႆႈၵူဝ်လႆႈႁႄသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထတ်ႈၸႂ် ယုၵ်ႈယင်ႈ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမေးၵၼ်ဝႆႉ တေလႆႈႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၸႂ်တဵၼ်ႈ ၸႂ်သၢၼ်ႈၸွမ်းၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်လွင်ႈ TNLA ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် မႃးၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ယူႇ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးႁွင်ႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2018 ၼၼ်ႉၶႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်သဵင်ႈယဝ်ႉ လိူၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်ပွႆႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉ TNLA ၶဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၺႃး ပၵ်းပိူင်ၶဝ် ၶွင်ၸုမ်း TNLA ၼႆလႄႈ ၸင်ႇတေလႆႈတီႉလႆႈၺွပ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸွင်ႇတေဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႆ ၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ TNLA ၶဝ် SSPP တပ်ႉသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ပွႆႇၽူႈတႅၼ်းသေယဝ်ႉ မိူဝ်းဢုပ်ႇ မိူဝ်း ၸႂ်းတူၺ်း မိူဝ်းတွင်ႈမိူဝ်းထၢမ် ပုၼ်ႈတႃႇၸဵဝ်းပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွင်ႇမၢၼ် ထိုင်တီႈမႃးၶႃႈၼေႃႈ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈၼႄငိူၼ်ႈၼႄတၢင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် ၾၢႆႇTNLA ၼႆႉ ပႆႇၵုမ်ႇ ပႆႇၸေးၵၼ်လႄႈ ပႆႇၸင်ႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်လိူင်ႈဝႃႈၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်တီႈတူဝ်မၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၸဵပ်းလႆႈသႅပ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၼႆ ငိၼ်းၸွမ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇ SSPP ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း TNLA ၶိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈတီႈ 1 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈပိူင်ၶွင် TNLA လႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း လူၺ်ႈတင်း မတ်ႉတႃ   333 ၼႆၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ႁူႉထိုင်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈၼႃ။ ႁဵတ်းသင်ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈလႃႇ ၼႆ (ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမိူင်းဢၼ် ဢင်းၵလဵတ်ႈ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်း မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ပၢၵ်ႇပီမၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဢင်းၵလဵတ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾိင်ႈ ပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢုပတေႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းထုၵ်ႇ ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈထိုင်တီႈလႄႈၼႆ ၶဝ်ၸဝ်ႈသိုပ်ႇ ႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႇတေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၾိင်ႈမိူင်းဢၼ် ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပေႃး ၼႅၼ်ႈၼႃ တူၵ်းထုၵ်ႇ (ရာဇသတ်ကြီး) ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇတေလႆႈသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ႁၢင်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းတမ်တူဝ်ဢုပတေႇၼႆႉ ၼႄဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်း (ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ)ၼႆႉ တၢမ်တူဝ်လုမ်းတြႃးဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လူၺ်ႈတင်းၽူႈတတ်း သိၼ် ဢၼ်မီးဢႃႇၼႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၾိင်ႈမိူင်းပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸင်ႇတေထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉတိုဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးၸႂ်ႉ တိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇထမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၶုၼ် ၼႃႈၵၢၼ်(အစိုးရ)ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉတမ်တူဝ် မၼ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းႁဵတ်းတီႈပိူၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸဵပ်းသႅပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းပေႃးလူႉ ပေႃးပၢင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈတူဝ်မၼ်းပေႃးၽိတ်း ပေႃးသႅပ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၸၢမ်ႇ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢုပတေႇဢၼ်ၼႆသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ မတ်ႉတႃ 333 မီးၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း ပေႃးဢဝ်လိူင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသမ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႉၶၢမ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်တရၶၢမ်ႇ ၼႆႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်း တၢမ်ႇထွင်ႇ 10 ပီ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းတၢမ်ႇငိုၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေလႆႈၺႃးဝႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ (ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ) ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိူဝ်ႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ TNLA ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆးၵေႃႈ မၵ်ႉမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ TNLA ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႃႈၼႆဝႆႉလႄႈၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတေၸႂ်ႉ တိုဝ်း ဢုပတေႇ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်း မတ်ႉတ 333 (ရာဇာသတ်ကြီးဥပဒေ) ၼႆႉၼႆၸိုင် ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း) ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉ မၼ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸဵပ်းသႅပ်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႄလႆႈၸႅင်ႈလႅင်း ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ မတ်ႉတဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ၼႄဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်း။ ပေႃးၼႆ ယူႇတီႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၽိတ်းၺႃးတီႈလႂ်ၶႃႈလႃႇၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်းၸွမ်း 1) ၾိင်ႈပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇၸုမ်း TNLA ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ထၢင်ႇၸႅင်ႈယဝ်ႉ။ 2) ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉပိူဝ်ႈတႃႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ TNLA ၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်း TNLA လႆႈၸဵပ်းလႆႈသႅပ်ႇ ယူႇတီႈၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေၵေႃႈ တမ်ၼင်ႇၸုမ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ငွႆးယိုဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႆႈပၢင်းၵႂႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ၵၼ်တင်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ၵေႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇငွႆးယိုဝ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇလႄႈ မၼ်းလႆႈႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်းၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸင်ႈထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်း TNLA ၼႆႉ မိူဝ်ႈမၼ်းမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း မၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ မၼ်းယူပ်ႈယွမ်းၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း TNLA ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပိူဝ်ႈ တႃႇတေမႃးမၢပ်ႇၼႄးၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ မၢႆမီႈ(စည်းကမ်း) ၶဝ် ဢုပတေႇပၵ်းပိူင်ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸင်ႈႁပ်ႉလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼႆၸိုင် ဢၼ်ယူႇတီႈၸုမ်းမၢပ်ႇမႂ်မၼ်း ၸွႆးတြႃးမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢုပတေႇမၼ်းၽိတ်းဝႆႉၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈမီးမႃး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ် လွင်ႈၶႂ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈႁိုဝ်း ၸိူင်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်တင်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ တေၶႂမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးထတ်းသၢင်ႁၼ်ၸွမ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆၸိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႂႃႇၽိတ်းသိၼ်ၽိတ်းထမ်း ၽိတ်းၼႃႈ ၵၢၼ် တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွႆႇၸုမ်းၶဝ် မႃးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ တီႈလၢႆးငၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေမူၺ်ႉ တေႁၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ (မြန်မာ့တပ်မတော်) ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၶႃႈၸႂ်တေႃႇထိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပေႃးၸင်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမၢပ်ႇမႂ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ထိုင်တီႈ လုမ်းတြႃး ICC  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ၸုမ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ် ဢၼ်ပူၵ်ႉတၢင်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ မီး 25 ၸုမ်း၊ ယူႇတီႈၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၶဝ် မီး 36 ၸုမ်း ဢွၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တီႈတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင် ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵၼ် မႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈၼႆ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ဢိူဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸွမ်းဢိူဝ်ႈၼႆ တၢင်ႇထိုင်လႆႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇသႄႉၼႄးၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ ၵဝ်လူလၢႆမႂ်း မႂ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵဝ် ႁဵတ်းၼၼ် သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၶွပ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၶွပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်ယူႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၼမ်ႉလိုၵ်ႉၼမ်ႉတိုၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ် တင်းပီႈၼွင်ႉၶၢင် ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းလိုၼ်းဝႆႉတႄႉတႄႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ် ၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃ ပီႈၼွင်ႉလွႆလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉ သိုၵ်းလွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈပဵၼ်လိူင်ႈၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ငဝ်ႈငႃႇပိုၼ်ႉႁၢၵ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ဢီႇသင် ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပေႉၵိၼ် ႁိမ်ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁိမ်ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁႃ ၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵွင်ႈၵၢင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမီးလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ထိုင်တီႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇပေႃးလႆႈလူႉလႆႈသုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးပွင်ႇထိုင်ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ယႃႇပေတူၺ်းတူၼ်ႈတေႃႇ တူၼ်ႈ တူၺ်းထိုင်ပႃး လူင်မၼ်း ပႃႇမၼ်းၸိုင် ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸင်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈယူႇ ၽိူဝ်ႇ တႃႉႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇဝူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈ ထတ်းသၢင်မၢပ်ႇၼႄးၵၼ် ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၶွပ်ႇမၼ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈတူၺ်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ် တႄႉတႄႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆး ပဵၼ်ၶၢင်ဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွႆ ပဵၼ်ဝႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶူၼ်ႉႁႃႁၼ်လႆႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ငဝ်ႈတိုၼ်းဢၼ်တႄႉမၼ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းႁၼ် ပၼ်တင်းၶႆႈၸႂ်ထိုင်သေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

9/9/2018

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here