သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵွင်ႈ/မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၵိုင် – လၢႆးၶႃႈ

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵိုင် – လၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ ၵွင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈလဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇ/မႃး လမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ယၢၼ်ၵႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 14 လၵ်း ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵိုင် မႃးတၢင်း လၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်း ႁွင်ႉ ၸၢႆးလူႇ (ႁွင်ႉ) လၢဝ်လႅင်း ဢႃယု 30 ပီ ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းၵႃး မၼ်းၸၢႆး ၵွင်ႈပွတ်း ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 42 လုၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႉသႂ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 1 ဢၼ်။ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈသဵမ် ဢိူင်ႇပုင်ႇၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူႇ(ႁွင်ႉ) လၢဝ်လႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၺႃး ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၵုမ်းၶင် လၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here