တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶၼ်ငိုၼ်း 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်လၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇသၢႆး ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉထတ်းရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်ႇသၢႆး – မူႇၸေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈႁႄႉၵႃး PARADO လမ်းၼိုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ 97,500 မဵတ်ႉ။ ၼမ်ႉၼၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ 8,775 ၵရမ်ႊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးၵျူင်း/ ၵျူင်းၸဵင်ႇၶၢႆႉ ဢႃယု 25 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here