ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ လူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ 46 ၵေႃႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တႃႇ 13 တီႈ တင်းမူတ်း တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 46 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 02-11/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 46 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈမႃး မီး 11 ၵေႃႉ။ ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ 4 ၵေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 46 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11 တႄႉ ၸၢင်ႈမႃး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈထႅင်ႈယူႇ။ ၼႂ်း 46 ၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပႃႇတီႇဝႃႈၸိုင် မီး 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တႃႇၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတေသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ သွမ်ႈ။ တင်းမူတ်း ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်သူင်ႇၸိုဝ်ႈၽူႈတႅၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း မီး 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ပဵၼ်တီႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးႁိမ်း 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉဝႆႉတႄႉ တေမီး 3 ပႃႇတီႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသမ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။ ၽူႈတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်တႆးတင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၼႆႉၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here