မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်းပွတ်း လွင်ႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ

ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်းပွတ်း Documentary ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် (မူပႃႇဢၶႃႊၻေႊမီႊ) 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ တီႈမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ။

 

ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၸုမ်းႁဵတ်းၸိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၸိူင်းပွတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ထိုင် 10/07/2018 ။

ၼႂ်းၸိူင်းၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉၾၢင်ႁၢင်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်၊ လွင်ႈဢၼ် ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်တူၺ်းလူလုမ်းလႃးၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸိူင်းပွတ်းၼၼ်ႉတၢင်းယၢဝ်းမီး 5 မိၼိတ်ႉ ။ ပဵၼ်လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈသေ ပၢႆႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 2/07/ 2018 ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းလမ်ၼမ်ႉမႃးသွၵ်ႈႁၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးဝၼ်းဢၼ် ဢဝ်ၸိူဝ်း ၶဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းလဵၼ်ႈၸိူင်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉမိူၼ်ၼင်ႇ Hollywood film ၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   မိူင်းထႆးၸႂ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁဵင်၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁႃသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02 /07/2018 ဢဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ 4 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 9 ၵေႃႈ 4 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 10 5 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တင်း 13 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးမူတ်းယဝ်ႉသေ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းၵဵင်းႁၢႆး။ မေႃယႃမွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈၶႅမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႁၢႆ/တိတ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းပႃး ၸဵမ်တူဝ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း ၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်။ လိူဝ် ၼၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လၢႆမိူင်း ၵေႃႈတိတ်းတၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here